Indkaldelse til ordinær generalforsamling Haveforeningen Blegdammen

19. april 2023

Afholdessøndag d 7. Maj 2023 kl 14:00 – 16:00. I foreningshuset, Safirvej 2, Stege.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning

   Ved Michael Nielsen

3. Årsregnskab

   Ved Annette

4. Valg af formand

   På valg er Michael Nielsen

5. Valg af kasserer

   På valg er Annette Bagge, ønsker ikke genvalg

6. Valg af bestyrelses medlem

   På valg er Kim Andersen

7. Valg af bestyrelses medlem

   Linda Olsen ønsker at træde ud

8. Valg af revisorsuppleant

   På valg er Dennis Rasmussen, ønsker ikke genvalg

9.valg af bestyrelsessuppleant.

 Jytte Kirchhof ønsker af træde ud.

10. Behandling af indkomne forslag

    Der er fem indkomne forslag

11. Eventuelt

På Bestyrelsen vegne

Formand Michael Nielsen

Indkomne forslag:

Forslag 1, stillet af bestyrelsen

Betaling for ventelisteplads

Vi foreslår, at det skal koste 125 kr pr år at stå på ventelisten. Indbetaling af gebyret skal ske ved tilmelding til ventelisten og efterfølgende år den 1. Marts. Manglende betaling 1. Marts vil resultere i sletning fra ventelisten.

Se bilag 1

Forslag 2, stillet af bestyrelsen

Intern venteliste

Der er flere havelejere som har udtrykt interesse for at skifte til en med hus. Derfor foreslår vi at man opretter en intern venteliste som indarbejdes i venteliste proceduren. Medlemmer på denne liste vil blive tilbudt tilgængelige haver med hus, inden personer på den externe liste bliver spurgt.

Forslag 3, stillet af bestyrelsen

Postkasser

Vi mangler et sted at aflevere post som fx indkaldelse til havearbejdsdage og beskeder fra havevandring osv. Derudover er prisen for et almindeligt brev nu oppe på 12 kr.

Postkasserne behøver ikke at være mere end et rør eller lignende, hvor vi kan aflevere post.

Vi foreslår derfor at tilføje et krav, i ordensreglementet, om postkasser ved alle haver.

Forslag 4, forslag af bestyrelsen

Vurderingsudvalg

Del 1.

Vi foreslår at oprette et vurderingsudvalg bestående af 3 personer som værdisætter grunde med hus på. Denne vurdering skal bruges i forbindelse med salg af haverne. Personer til vurderingsudvalget vælges af generalforsamlingen. Se bilag 1.

Del 2

Hvis Del 1 bliver vedtaget skal der vælges 3 personer til vurderingsudvalget.

Vedlagt Bilag 2.

Forslag 5, stillet af Annette Bagge

Maximal salgspris

Jeg er bange for at priserne på haver stiger og derved umuliggør at alle har råd til at få en have. Jeg synes at det er vigtigt at alle har mulighed for til et lille stykke natur, det er sundt for kroppen og sindet at være haven og dyrke grøntsager. Det fortjener vi alle.

Derfor foreslår jeg, at vi vedtager en maximal salgspris på 20.000 kr.

Bilag 1, forslag til ventelistegebyr

§ Venteliste

Stk 1. ventelistegebyret fastsættes af generalforsamlingen.

Stk 2. ventelistegebyret betales ved tilmelding til venteliste, der efter ved årligt i februar.

Stk 3. forud for havesæsonen udsendes ventelistegebyret primo februar og betales senest 1. Marts

Stk 4. Manglende betaling 1. Marts vil resultere i sletning fra ventelisten

 

Bilag 2, forslag til vurderingsudvalgs

§ Vurderingsudvalg

Stk 1. Generalforsamlingen vælger et vurderingsudvalg blandt foreningens medlemmer til at foretage vurderinger af grunde med bebyggelse. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

Stk 2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Medlemmerne i vurderingsudvalget må ikke udgøre nogle fra bestyrelsen. Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år. Herudover vælges 2 vurderingssuppleanter for 1 år ad gangen.

Stk 3. En vurderingsperson må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

Stk 4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger.

Stk 5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, i hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).