Kolonihaveforeningen Blegdammen 1928

Vedtægter for kolonihaveforeningen Blegdammen 1928

§ 1. Navn og hjemsted

1. Foreningen afholdt stiftende generalforsamling d. 2 juli 1928 under navnet Haveforeningen

Blegdammen

2. koloniaveforeningen er beliggende Safirvej 2 Stege.

§ 2. Formål

1. Foreningens formål er, at give medlemmerne mulighed for at benytte den tildelte have som

nyttehave, prydhave eller en kombination af disse.

2. At give medlemmerne mulighed for at benytte fællesanlæg og fælleshus og i øvrigt at indgår

i foreningens fællesskab

§ 3. Medlemskreds

1. Som medlem kan enhver med fast bopæl i Vordingborg kommune, som ved sin underskrift

har accepteret at efterleve foreningens vedtægter og ordensregler optages.

Hvis bopæl i kommunen, telefonnummer eller mailadresse ændres skal kassereren have

besked inden 14 dage efter ændringen.

2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, der afleveres til formanden.

Medlemskabet er først gyldigt når bestyrelsen har godkendt ansøgningen, og træder i kraft

når der er indbetalt indmeldelsesgebyr til haveforeningen.

Indmeldelsesgebyret fastsættes af generalforsamlingen.

3. En husstand kan kun få tildelt et havelod.

Haven må ikke benyttes til fast beboelse.

4. Medlemmet betaler et af generalforsamlingen fastsat årskontingent til dækning af lejeafgift

til kommunen og foreningens driftsomkostninger.

Kontingentopkrævning forud for havesæsonen udsendes primo februar og betales senest 1.

marts.

5. Ved afståelse er medlemmet forpligtet til, for egen regning, at aflevere haven ryddet.

Herunder bortskaffelse af affald. Tilstedeværende bygninger som ny lejer eller foreningen

ikke ønsker at overtage skal fjernes.

6. Bestyrelsen fastlægger 2 fælles arbejdsdage årligt. Som medlem har man pligt til at deltage

i de fælles arbejdsdage, med mindst 1 person pr have. Ved udeblivelse kan man af bestyrelsen få tildelt en arbejdsopgave, eller man kan betale et gebyr som fastsættes på generalforsamlingen. Det vil blive opkrævet umildbart efter arbejdsdagen, med betaling 14 dage efter opkrævningen.  

Som medlem deltager man i fornødent omfang i vedligeholdelse af have områdets stier og

fællesarealer efter bestyrelsens anvisninger.

7. Hvis man som medlem i en periode ikke kan gøre brug af sit havelod, skal bestyrelsen

orienteres om hvordan haven bliver passet imens.

Medlemmet er fortsat fuldt ansvarligt for at vedtægter og ordensregler bliver overholdt.

8. Ved dødsfald kan ægtefælle eller livsarvinger overtage lejemålet såfremt bopælskriteriet er

opfyldt. Dette skal ske senest 2 måneder efter dødsfaldet.

9. Foreningens medlemmer er erstatningspligtige over for haveforeningen for skader disse

eller deres besøgende forvolder på haveforeningens ejendom. Som skader henregnes også

sygdomsangreb forårsaget af smittebærende planter.

§ 4. Haver og bebyggelser

1. Bygninger og træer der er etableret efter 2021 skal stå mindst 2 meter fra hæk.

Der må opføres havehus på op til 20 kvadratmeter og redskabsskur på op til 5

kvadratmeter.

Den totale taghøjde må ikke overstige 4 meter og sidehøjden må ikke overstige 2,8 meter.

Der må endvidere opstilles drivhus der ikke medregnes som havehus.

Etablering af havehuse skal opføres i bæredygtige materialer som forarbejdet træ og

husene skal stå på sokkelsten eller på anden vis være hævet fra jorden.

2. Haverne skal dyrkes og passes under ryddelige og ordnede forhold. Bestyrelsens

anvisninger og påbud skal følges efter nærmere aftale med bestyrelsen.

§ 5. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, med en

dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

● Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

● Beretning.

● Årsregnskab med evt. Revisionsberetning.

2

● På lige årstal vælges

1 Formand.

1 Bestyrelsesmedlem.

1 Bestyrelses suppleant.

1 Revisor.

● På ulige årstal vælges.

1 Kasserer.

2 Bestyrelsesmedlemmer.

1 Revisorsuppleant.

● Indkomne forslag.

3. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

4. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i

hænde senest 1 april. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne sammen med

mødeindkaldelsen.

Behandling af forslagene forudsætter forslagsstillerens tilstedeværelse.

5. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af haveforeningen.

6. Der kan afgives 1 stemme pr. Havelod.

7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Skal der stemmes om vedtægtsændringer eller om haveforeningens opløsning kræves at

mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for

forslaget. Hvis forudsætningerne ikke er til stede indkaldes til ekstraordinær

generalforsamling som uanset fremmødet kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne

stemmer.

8. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt formanden.

9. Referatet sendes ud til foreningens medlemmer og offentliggøres på foreningens

hjemmeside.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af

bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere hvis mindst 1/3 af foreningens

udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 7 foreningens daglige ledelse

1. Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen på 5 personer,  som leder foreningen i

overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger

samt varetager medlemmernes interesser i lejeforholdet over for kommunen.

2. Bestyrelsen varetager medlemmernes fællesanliggender, er påtaleberettiget vedrørende

overholdelse af den nødvendige ro og orden, og afgør eventuelle tvister medlemmerne

imellem.

3. Bestyrelsen fører tilsyn med haverne, og foretager mindst en årlig havevandring og er her

påtaleberettiget ved brud på vedtægter eller ordensregler.

4. Formanden – i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4af medlemmerne er til stede. Ved forfald

indtræder suppleanten som stemmeberettiget.

5. Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder lige som der udsendes referat på

foreningens hjemmeside.

Beslutningsprotokollen underskrives af den tilstedeværende bestyrelse.

6. Formanden fører venteliste.

7. Kassereren fører forenings regnskab, hvis regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december,

og indsætter forenings aktiver på en bankkonto.

Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 8 Haveområdets status

1. Haveforenings 44 haver er opdelt i havelodder på op til 500 m2.

I områdets centrum er opført et fælles areal med et hus til fælles aktiviteter for forenings

medlemmer og deres besøgende.

2. Der er etableret adgang til de enkelte haver via stierne A-D På hvert enkelt havelod skal der

være anbragt en låge. Havens nummer skal være anbragt så det er synligt fra lågen.

3. Parkering af motorkøretøjer foregår i vejens – fra Safirvej – sydlige side. Færdsel på stierne

A-D er forbeholdt gående og cyklister.

Kort ophold med motorkøretøjer til af- og pålæsning er tilladt i perioden 1. marts til 1.

november, hvorefter køretøjet under opholdet parkeres på vejen. Dette gælder også

ærindekørsel.

4. Hovedindgangen fra Safirvej er lukket fra 1/11 til 1/3.

§ 9 Varsler

1. Er årskontingentet ikke betalt senest 1. marts udsendes rykkerskrivelse anbefalet og der

påføres et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr.

Er forfaldskontingent og rykkergebyr ikke indbetalt senest 31 marts betragtes lejeforholdet

som misligholdt og medlemmet bliver ekskluderet og skal rydde sit havelod omgående.

2. Såfremt vedtægterne- herunder ordensreglerne ikke bliver overholdt trods bestyrelsens

påbud betragtes dette som misligholdelse og medfører eksklusion.

1 Advarsel sendes som brev.

2 Advarsel sendes 14 dage herefter pr. Anbefalet brev

3 Advarsel er en opsigelse som sendes 14 dage efter anden advarsel. Afståelsen sker

senest efter 30 dage.

§ 10 Tegningsregler og opløsning.

1. Haveforeningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i forening.

2. Foreningen kan ikke opløses så længe lejekontrakten med kommunen er løbende. Den

afsluttende generalforsamling tager bestemmelse om den endelige opløsning og

anvendelse af foreningens aktiver.

Overstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen 21. Maj 2022.