Indkaldelse og dagsorden 2014

Generalforsamling 11. maj 2014 kl. 14.00 i fælleshuset. Foreløbig dagsorden er som følger.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Godkendelse af budget
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
  3. Ordning vedrørende haveaffald
 5. Forslag til vedtægtsændringer
  1. §1 stk to: Forenings hjemsted er Møn kommune ændres til Foreningens hjemsted er Stege.
  2. §2 stk 7 udgår da man aldrig har brugt denne praksis.
  3. §3 stk 1: Møn kommune ændres til Vordingborg kommune.
  4. §3 stk 2: Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, (bilag B) der afleveres til formanden,
   næstformanden eller kassereren.
   ændres til Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, (bilag B) der afleveres til kassereren.
   Medlemsskabet er først gyldigt, når bestyrelsen har godkendt
   ansøgningen om optagelse, og træder først i kraft, når medlemmet har indbetalt kontingent og
   depositum til haveforeningen.
   ændres depositum til indmeldelsesgebyr.
  5. §3 stk 3 (2. gang) ændres til stk 4 pga trykfejl.
  6. §3 stk 4: Kontingentopkrævning forud for havesæsonen
   udsendes primo marts og betales senest den 31. marts.
   ændres til Kontingentopkrævning forud for havesæsonen
   udsendes primo februar og betales senest den 1. marts.
   Nye medlemmer betaler et depositum – hvis
   størrelse fastsættes af generalforsamlingen – bl.a. til dækning af eventuelle omkostninger til
   rydeliggørelse af havelod etc. Efter lejemåls ophør.
   ændres til Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr – hvis
   størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
  7. §3 stk 5: Rykkerskrivelser udsendes ”rekommanderet” medio april og påføres et rykkergebyr, hvis størrelse
   fastsættes af bestyrelsen.
   ændres til Rykkerskrivelser udsendes ”rekommanderet” medio marts og påføres et rykkergebyr, hvis størrelse
   fastsættes af bestyrelsen.
   Er forfalden leje inklusive rykkergebyr ikke indbetalt senest den 30. april
   betragtes lejeforholdet som misligholdt og det pågældende medlem kan ekskluderes af foreningen
   og skal i givet fald omgående rydde sit havelod (iflg. Stk. 7).
   ændres til Er forfalden leje inklusive rykkergebyr ikke indbetalt senest den 31. marts
   betragtes lejeforholdet som misligholdt og det pågældende medlem kan ekskluderes af foreningen
   og skal i givet fald omgående rydde sit havelod (iflg. Stk. 7).
  8. §4 stk 5 ændres fra: Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær
   generalforsamling, og skal være bestyrelse i hænde senest en 1. marts.
   til Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær
   generalforsamling, og skal være bestyrelse i hænde senest en 1. april.
  9. §4 stk 6 punkt d: Valg af 2 revisorer vælges forskudt hvert år. ændres til På lige år vælges en revisor.
  10. §4 stk 6: tilføjelse af punkt e: På ulige år vælges en revisorsuppleant.
  11. §6 stk 8 udgår.
  12. §7 ændres Møn kommune til Vordingborg kommune.
  13. §7 stk 2 ændres fællesarealets areal fra 1000m2 til 500m2
  14. §7 stk 6 udgår da dette ikke kan håndhæves
  15. §7 stk 7 Besøgendes
   parkering foregår langs vejens sydlige side og ikke på havegangene, dog undtaget kortvarig ophold
   ved af- og pålæsning, iflg. Stk. 5.
   ændres til Parkering foregår langs vejens sydlige side og ikke på havegangene, dog undtaget kortvarig ophold
   ved af- og pålæsning, iflg. Stk. 5.
  16. §7 stk 7 ændres herefter til stk 6
  17. §8 stk 5 ændres opløsning til opløses.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (genvalg kan finde sted)
  1. På lige år: Vælges to bestyrelsesmedlemmer
   På valg er B12 Ditte Sigersted og D14 Finn Larsen (overtog Ann’s mandat)
  2. På lige år vælges 1 bestyrelsessuppleant
  3. Valg af 2 revisorer vælges forskudt hvert år.
 8.  Eventuelt (emner under dette punkt kan ikke nedsættes til afstemning)

Kontingentopkrævning for 2015 og fremover vil vi gerne sende ud som email, således vi kan spare på girokort og kuverter. Da vi desværre ikke har email-adresser på alle, vil vi bede om at der bliver sendt en mail til kontakt@blegdammen1928.dk så vi kan opdatere medlemslisten.