Alle indlæg af jens@gitservice.dk

Generalforsamling 29/5 2016

Der afholdtes generalforsamling søndag d. 29/5 kl 14:00 i fælleshuset.

1. Formanden bød velkommen og foreslog herefter B13 Per Lundkvist som dirigent. Der var ingen modkandidater til posten som dirigent og dette blev vedtaget. Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Beretning fra formanden om bestyrelsens arbejde

Vi har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder og haft 2 fælles arbejdsdage.

Arbejdsdagene havde ikke helt den tilslutning, vi oplevede det foregående år. Vi manglede især mænd og maskiner, så nogle af de større projekter måtte vi udsætte, men vi fik da slået græs og klippet hække på fællesarealerne.

Vi har flere gange haft planer om at rydde D2. Vi fik ryddet grunden for affald, som blev kørt bort, og så kom vi ikke videre. Projektet virker noget uoverskueligt. Vi har forsøgt at indhente tilbud , og herigennem betale os fra det, men vi har ikke indtil nu fundet nogen, der vil påtage sig opgaven. Hvis grunden bliver ryddet, mener vi, det vil være lettere at leje den ud.

P.t. har vi kun 2 ledige haver. Det er jo dejligt, da ledige haver gror til og kan genere naboerne og i øvrigt heller ikke ser særlig kønt ud.

Vedligeholdelse af fællesarealerne kræver en indsats mere end 2 gange på en sommer. Heldigvis er der nogle frivillige, som i løbet af sæsonen går ind og slår græs og skuffer gange, men der er nogle områder, der ikke bliver holdt, så vi kunne godt bruge nogle flere som frivilligt påtager sig at vedligeholde et område.

Man behøver ikke spørge nogen. Man kan bare gå ind og slå græs, klippe hæk, eller hvad der nu trænger til.

Oprindeligt var det meningen, at alle skulle holde fællesgangen ud for deres have og holde ukrudtet væk. Det skal man for så vidt stadig, men nogle steder er det ikke længere muligt at skuffe ukrudtet væk. Når man ikke kan det, må man i stedet slå det med en plæneklipper. Så får vi nogle steder græsrabatter i stedet for grusgange, men det kan også være pænt.

I september måned havde vi besøg fra kommunen. Jeg viste dem rundt i vores haveforening. De var mest interesserede i adgangsvejene. Det handler om, at redningskøretøjer skal kunne finde vej.

Der skal være et nummer ude ved vejen. Vores adresse er Safirvej nr 2. Der skal være oversigtskort  i udhængsskabet, der skal være bogstav på gangene og numre på havelågerne.

Vi mangler nummer ude ved vejen og et bogstav ved A-gangen, og der er mange der mangler nummer på deres have. Så jeg må endnu engang opfordre til, at man får nummer på havelågen.

I den forbindelse må jeg også minde om, at man ikke må parkere på gangene. Det vil også hindre redningskøretøjer i at kunne komme frem.

På sidst bestyrelsesmøde trak Ditte sig fra bestyrelsen, da hun er i færd med at afhænde sin have. Mette, som er suppleant trådte ind i stedet for, så det er Mette, som er på valg og ikke Ditte.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde, og en stor tak til dem, som i løbet af sommeren gør en indsats på vores fællesarealer.

Stege d. 27. maj 2016                                                                   Lis Dreyer

3. Regnskab

Regnskabet for 2015 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

pdfRegnskab haveforeningen 2015-revideret

Generalforsamlingen undrede sig over den store post på Vordingborg Forsyning og det kom frem at visse haver benytter vand i helt uhørt grad. Dette vil der blive fulgt op på fra bestyrelsen af.

4. Budget

Budget for 2016 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver uændret på henholdsvis 900/500 for haver og 150 i gebyr.

pdfBudget 2016

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

C10 Mette Mathiasen og B18 Erik Bjerre modtog begge genvalg til bestyrelsen.

C12 Karin Rasmussen modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen.

A14 Bengt Rastén modtog genvalg som revisor.

7. Eventuelt

Næste fælles arbejdsdag er søndag d. 5/6 kl 10-15. Der har tidligere været opslag i udhængsskabet og fælleshuset at det skulle være 5/5, men dette har været en fejl.

Alle opfordres til at møde op og medbringe hvad de måtte have af motoriserede redskaber og trailere. Arbejdsdagen vil være koncentreret omkring randbeplantningen der skal klippes og bortkøres.

Dirigenten kunne herefter konstatere at der ikke var mere til punktet eventuelt og meldte generalforsamlingen for værende afsluttet i god ro og orden.

Bestyrelsesmøde 23/5 2016

Formanden havde indkaldt til bestyrelsesmøde mandag den 23/5 2016 kl 20.

Tilstede var: Karin, Ditte, Lis og Jens.

Dagsorden var:

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget
 2. Ændring i bestyrelsen
 3. Generalforsamling
 4. Næste bestyrelsesmøde
 5. Evt

 

Referat:

 1. Bestyrelsen har godkendt regnskab og budget. Regnskabet bliver nu sendt til foreningens revisor for endelig godkendelse.
 2. Ditte har valgt at  udtræde af bestyrelsen da hun overdrager sin have din anden side. Mette træder derfor ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem automatisk.
 3. Bestyrelsen opfordres til at medbringe en kande kaffe til generalforsamlingen.
 4. Næste bestyrelsesmøde bliver umiddelbart efter generalforsamlingen
 5. Der var ikke noget under eventuelt.

 

Tak for fremmøde.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling søndag d. 29. maj 2016 kl. 14.00 i fælleshuset.

Dagsorden er som følger.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Godkendelse af budget
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (genvalg kan finde sted)
  1. På lige år: Vælges to bestyrelsesmedlemmer
   På valg er B12 Ditte Sigersted og B18 Erik Bjerre
  2. På lige år vælges 1 bestyrelsessuppleant
  3. Valg af 2 revisorer vælges forskudt hvert år.
 7.  Eventuelt (emner under dette punkt kan ikke nedsættes til afstemning)
  1. Fælles arbejdsdage (søndag d. 5/6 og lørdag d. 27/8)

Vel mødt!

Bestyrelsesmøde 28/1 2016

Formanden havde indkaldt til bestyrelsesmøde torsdag den 28/1 2016 kl 19.

Tilstede var: Karin, Ditte, Sanne, Lis og Jens.

 

Dagsorden var:

 1. Dato for generalforsamling 2016
 2. Ledige haver
 3. Forslag til arbejdslørdage
 4. Krav om synlige havenumre
 5. Evt

 

Referat:

 1. Generalforsamling for 2016 bliver søndag d. 29/5 kl 14 i fælleshuset. Dagsorden følger.
 2. P.t. er haverne A5, D2 og D10 ledige.
 3. Arbejdslørdage bliver lørdag d. 11/6 kl 10-15 og lørdag d. 27/8 kl 10-15. Indkaldelse og program følger.
 4. Kommunen har fremsat krav om synlige havenumre. Dette bedes alle haver få bragt i orden. Kopi af brev bliver vedlagt opkrævningerne.
 5. Der var ikke noget under eventuelt.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson for 2016.

Bestyrelsesmøde 9/9 2015

Bestyrelsesmøde 9/9 2015

Fremmødte Lis, Karin, Erik og Jens

Agenda.

 1. Evaluering af fælles arbejdsdag.
 2. Tomme grunde / status på udlejning
 3. Evt
 1. Af uransagelige årsager blev arbejdslørdagen afholdt en uge for tidligt i forhold til det tidligere annoncerede. Deraf var fremmødet ikke videre stort. Bestyrelsen vil i fremtiden bestræbe sig på at afstemme og koordinere.
 2. Indhente tilbud på fræsning af D2, således den kan fræses inden udlejning. Ellers er A5 og D2 ledige NU. D10 er ledig fra 1/1 2016. Alternativt kan man dele D2 i to små haver.
 3. Næste års første arbejdslørdag vil blive annonceret sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde 15/5 2015

Der afholdtes bestyrelsesmøde fredag d. 15/5 kl 10 hos formanden. 

Dagsorden:

 1. Campingvogne
 2. Arbejdsdag
 3. Eventuelt

1: Der har været en forespørgsel om hvorvidt der kan tillades campingvogne i haverne på trods af vedtægterne. 

Bestyrelsen kan ikke dispensere men henstiller til, at dette foreslås som vedtægtsændring ved næste generalforsamling. 

2: Arbejdslørdag d. 6/6. 

Skurvogn i C13 skal fjernes om muligt.
Fjernelse af affald i C13, B5, C8, D2.
Skur C9.
Flagstang på fællesgrunden.
Græsslåning fællesgrunden og tomme haver.
Klippe randbeplantning hvor der trænges.
Klippe hæk ved fællesgrunden og tomme haver.

Folk bedes møde op med hvad de har af haveværktøj, maskiner og trailere. 

3: Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Konstituerende bestyrelsesmøde 9/5 2015

Efter generalforsamlingen afholdtes der konstituerende bestyrelsesmøde.

Tilstede var Lis, Ditte, Karin, Sanne, Mette og Jens.

Fraværende var Erik.

 

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med Lis som formand og Jens som kasserer.

 

Der var kommet en forespørgsel vedrørende campingvogn i haverne og bestyrelsen blev enige om at forespørge på bortskaffelsesprisen af en sådanne. Når beløbet er fundet, vil dette blive lavet til et depositum, som man som havelejer skal stille for at kunne have en campingvogn i sin have.

 

Der blev aftalt planlægningsmøde fredag d. 15/5 kl 10 hos Lis vedrørende den første arbejdslørdag 6/6.

Generalforsamling 9/5 2015

Der afholdtes generalforsamling lørdag d. 9/5 kl 14:00 i fælleshuset.

1. Formanden bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent, da ingen anden ønskede hvervet.

Herefter blev Ditte valgt som stemmetæller.

2. Formandens beretning:

Da jeg stod her for et år siden, så haveforeningen meget anderledes ud. Fællesarealerne var ved at gro til, der lå affald langs det meste af indkørslen og fælleshuset var ulækkert, havde huller i taget og en dør, der var ved at falde sammen. Jeg tænkte, der skal mirakler til for at ændre denne tilstand, – og det var det, der skete.

På sidste års generalforsamling vedtog vi 2 fælles arbejdsdage. Hver gang mødte der 15-17 medlemmer op og tog fat. Der blev ryddet op, kørt væk og klippet og slået. Det var en fantastisk indsats og tak til jer alle for det.

På vores arbejdsdag i august havde Sanne og Bengt lavet frikadeller og kartoffelsalat til alle. Det var hyggeligt at spise sammen og et godt initiativ med fælles spisning. Tak for det.

Kalle og Kalles familie kunne ikke være med på arbejdsdagen i august. De har efterfølgende repareret fælleshusets tag og isat ny dør. I skal have en særlig tak for det.

– og så er det jo ikke nok at få klippet hæk og slået græs på fællesarealerne to gange om året. Der er flere, der i sommerens løb har vedligeholdt fællesarealerne. Jeg har ikke helt styr på, hvem det er, men alle, der har bidraget til at passe vores fælles arealer, skal have en tak her fra. Vi er alle glade for, at her ser ordentlig ud.

Som I kan se af dagsordenen, har bestyrelsen planlagt 2 fælles arbejdsdage denne sommer. Det er vores plan her, at vi vil prøve at sætte skik på de ledige haver. Vi håber så, at de er nemmere at leje ud.

Jens har lavet en facebook- side, som hedder ”Blegdammen 1928”, Her kan man se, hvilke haver, der er ledige, og vi kan jo også udveksle andre oplysninger, om f. eks tyveri.

Dermed kommer vi til, det problem, vi ikke har kunnet løse: Tyverier. Der har igen i dette forår været tyverier. Mange har været ramt. Denne gang var tyvene ude efter næsten hvad som helst.

Der blev bl.a. stjålet havemøbler, krukker, planter og haveredskaber. Det er et tilbagevendende problem, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved.

Dette problem skal ikke få lov at overskygge, at vi har en haveforeningen, hvor rigtig mange af medlemmerne er med til at passe vores fællesarealer, og at vores haveforeningen er blevet et godt sted at være og som vi kan være bekendt at vise frem.

3. Regnskab

Regnskabet for 2014 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

pdfRegnskab haveforeningen 2014-revideret

4. Budget

Budget for 2014 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver uændret på henholdsvis 900/500 for haver og 150 i gebyr.

pdfBudget 2015

5. Indkomne forslag.

Det blev vedtaget at nedlægge havelod C8 og udvidde fællesarealet til 1000m2.

Vedtægterne er rettet så dette er afspejlet i §7 stk 2.

6. Valg til bestyrelsen

Sanne D10 blev valgt ind i bestyrelsen.

Mette C10 blev valgt ind som suppleant.

Karin C12 blev valgt ind som suppleant.

Per B13 blev valgt ind som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Man blev enige om at afholde arbejdslørdage d. 6/6 og 22/8. Begge dage kl 10-15.

Formanden takkede af og ønskede alle en god havesæson.