Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/4-2024

Til stede: Sanne, Nete, Lis, Gitte og Karin
Fravær: Klas

Nyt fra formanden

A3 og C14 skal genudlejes. Vi regner med at det kan nås inden månedens
udløb.

Lukningen af D2 har ikke været effektiv nok idet flere har valgt at henkaste haveaffald og andet på pladsen, hvilket har gjort rydningen vanskeligere. Alligevel håber vi at det vil lykkes at ryddet grunden i weekenden. En god af pallerne er blevet fjernet.

Bunken med hestemøg er skrumpet.

Regnskab/budget

Gitte har udarbejdet regnskab for 2023 og der er god overensstemmelse mellem indtægter og udgifter.

Vandregningen er væsentligt større end tidligere, og Gitte undersøger hvorfor.

Lejen af grund er mindre end tidligere, hvilket skyldes at der ikke er rykkergebyr på.

Der er brugt bemærkelsesværdigt mange penge på at udsende anbefalede
breve.

Regnskabet er videregivet til revisoren.

Gitte arbejder videre med budgettet for 2024.

Dagsorden til generalforsamlingen d. 28/4.

Mødesalen på biblioteket er reserveret. Her er varme og adgang til toiletter.

Her er mulighed for at få en kop kaffe/te eller en sodavand. Der må ikke nydes alkohol i bibliotekets lokaler.

Der vil blive en ryge-/tissepause i løbet af mødet.

Lokalet skal ryddes op efter brug.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmetællere
3) Årsberetning
4) Regnskab 2023
5) Budget 2024
6) Fremtiden for D2
7) Ventelisteprocedure
Rygepause
8) Indkomne forslag
9) Valg af formand
10) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 1 bestyrelsessuppleant
12) Valg af revisor
13) Valg af revisorsuppleant
14) Evt.

D2 – hvor langt er vi kommet

Mange paller er blevet fjernet.

Hestemøg er delvist fjernet

Pladsen skal lukkes helt af ind til efter generalforsamlingen beslutter hvad der videre skal ske.

Personsager

Der er et par personsager som Gitte og Lis tager sig af.

Evt.

Opfølgning på, hvem der tager sig af hvad i forbindelse med pakning og uddeling af materialer til generalforsamlingen.