Generalforsamling i Haveforeningen Blegdammen den 9. Maj 2021.


22 haver var repræsenteret.
Formanden bød velkommen –
Valg af dirigent: Edmund. Valg af stemmetæller: Kurt Skov og Mia.
Formandens beretning.
Her blev nævnt, at året som er gået, kun har varet 8 måneder pga.
COVID-19.
Lejekontrakten med Vordingborg kommune er forlænget med 10 år på
uændrede vilkår, indtil 31.12.2030.
Venteliste til haveleje – der er d.d. 10 personer på ventelisten.
Muld/solcelle toilet. Vi har en ansøgning hos kommunen om tilladelse til
opsætning af muldtoilet i haveforeningen.
Havevandring i år bliver den 12.06.21 mellem kl. 10.00 – 13.00. Der skal være
fri adgang til din have.
Kompostpladsen – sorter’ og læg nu haveaffaldet i de rigtige rum. Der er
opsat sedler med vejledning til de rette rum. (Hvis vi ikke kan/vil overholde
de anviste regler. Kan konsekvensen blive, at pladsen lukker og man selv
skal bortskaffe sit haveaffald.)
Afbrændingsforbud – der må under ingen omstændigheder afbrændes
AFFALD eller HAVEAFFALD i haverne.
Det er tilladt at bruge havegrill. Men grillen skal være placeret på et fast
underlag af fliser eller lign.
På max 80 cm. i diameter er det tilladt at have et bålfad eller bålplads.
Bålplads og eller bålfad skal placeres i et stenbelagt bålsted.
Der må kun anvendes trækul eller rent brænde. Sikkerheds reglerne skal
overholdes. Brandreglerne er opsat i fælleshuset og i “Kassen” ved Safirvej.
Hvis du er skyld i ILDLØS hæfter du personligt for udgiften til brandvæsnet.
Udgiften er dd. Kr. 8000,00. Og du vil blive opsagt fra din have omgående.
DEBAT/ SPØRGSMÅL.Underlag til grill.
Kompostpladsen.
Havegange – grus eller græs.
Vedtægterne bliver ikke overholdt – forslag om vedtægtsændringer – udvalg.
Ukrudts bekæmpelse – vande med brændenælde opløsning.
FORMANDENS BERETNING VEDTAGET.
REGNSKAB 2020.
Kassereren fremlagde og gennemgik de enkelte udgiftsposter for regnskabet
2020.
Revisoren har modtaget bilag og regnskab. Revisor har godkendt og
påskrevet regnskabet.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
BUDGETFORSLAG 2022.
Bestyrelsen foreslår havelejen stiger til kroner 1.200,00 årlig leje for store
haver. For små haver til kroner 650,00 årlig leje.
Indmeldesgebyr hæves til kroner 500.
Kasserer gennemgik de enkelte poster, og begrundede stigningen af
budgettet.
Det klargøres, at budgettet nødvendigvis ikke skal bruges helt – hvis det ikke
er nødvendigt.
DEBAT/SPØRGSMÅL.
Hjemmesiden og gebyr.
Konsulent arbejder på oprydning og udarbejder en pixibog manual.
Vedligeholdelse af vækster.
Havegange.
Benzin udgifts stigning.
Muldtoilettet skabte en del debat – hvis det godkendes kommunalt, søges
fonde. – usikkerhed om det var endeligt besluttet.
På GENERALFORSAMLINGEN 26. MAJ 2019 fik Bestyrelsen mandat til at gå
videre med toiletsagen!
BUDGETTET FOR 2022 VEDTAGET.VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år.
På valg var Michael Nielsen – Kim Andersen – Anne Basida.
Michael Nielsen modtog genvalg.
Kim Andersen modtog genvalg
Anne Basida ønskede ikke genvalg.
Michael og Kim genvalgt
Nyt bestyrelsesmedlem blev Gitte Geer.
Bestyrelsen består nu af følgende:
Mette Mathiesen C10
Sven-Erik Kirchhof B1
Michael Nielsen D8
Kim Andersen C9
Gitte Geer D6
Karin Rasmussen C12 supp
Kurt Skov B14b revisor
Dennis Rasmussen B5 revisor supp.
EVENTUELT:
Træ højde – hvor høje træer må man have?
Hvornår skal forslag være Bestyrelsen i hænde? 1.APRIL.
Hvor søges der penge? Bla. Fanefjordfonden.
Der blev nedsat følgende udvalg og arbejdsgruppe:
Containeren skal have tagkonstruktion. Arbejdsgruppen består af følgende:
Kim, Michael, Harald, Dennis og Torben.
Sommerfestudvalg består af følgende: Mia, Kim, Harald, Irene, Dennis og
Walther.
Vedtægtsudvalg består af følgende: Michael, Harald, Nete og Karin.
Dirigent og Formanden takker af. Referat: Kari