Referat af Bestyrelsesmøde den 27. april 2021.Mødet blev afholdt i Mettes have C10. Mødestart 10.00 slut 12.45.


Tilstede: Mette, Michael, Kim, Sven-Erik og Karin.
Afbud: Anne.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin
Dagsorden:
1.) Regnskab og Budget.
Regnskabet for 2020 blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Regn-
skabet og budget fremsendes til Revisor.
Der er skabt klarhed over det, før omtalte underskud – årsagen er indkøb
af computer nr. 2.
Forslag til budgettet 2021 fremlagt og godkendt. Der skal yderlig
udarbejdes et budgetforslag for 2022.
2.) Generalforsamling søndag den 9. april 2021.
Her opstod en længere debat.
Konklusion: Mette byder vel-
kommen.
Edmund foreslås som ordstyrer.
Mette fremlægger bestyrelsens beretning.
Sven-Erik fremlægger regnskabet og forslag til budget.
Revisor Skov – kommentere regnskabet.
Vedr. budgettet./ skal bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse
og indmeldelsesgebyr forhøjelse fremlægges!
Forslag lyder:
Indmeldesgebyr hæves til kr. 500,00.
Haveleje hæves til: for store haver kr. 1.200,00
for små haver kr. 650,00.

Valg:
Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år. Michael ønsker at gen-
opstille, Kim ønsker at genopstille. Anne ønsker ikke genopstilling.
En af de nye havelejere ønsker at opstille. Praktisk arbejde på dagen:
Der indkøbes vand/øl.
Generalforsamlingen foregår udendørs, deltagerne henter selv stole i
fælleshuset, samt sætter stole tilbage igen.
I tilfælde af vejrlig – afholdes mødet i fælleshuset.
Alle havelejere skal “Indtjekkes” (Karin) Hvis oplysninger på lejerne
mangler, kan indtjekningen benyttes til oplysninger.
Trykning af materialer til medlemmerne bla. regnskab m.m.
Stemmesedler – flipover ark – tyk tuch – medlemsliste -osv.
3.) Venteliste.
I følge kolonihaveloven skal ventelister føres og fremvises offentlig.
Der må kun opføres ansøgerens navn, samt priotering.
Listen ophænges i “Kassen” ved hovedindgangen!?
Der er pt. 10 personer på ventelisten.
4.) Årsberetningen arbejdes der på.
5.) Hjemmesiden er nu ved at være helt klar efter konsulenten J.G. Har
arbejdet med og på den. I løbet af kort tid vil den ansvarlige kunne arbej-
de på den. Nuværende ansvarlig er Michael. Konsulenten vil udarbejde
“Pixi bog” som vil være en hjælp til betjening af hjemmesiden.
6.) Evt.
Vedr. diverse stigninger i kontingent mm. Læs lige § 3 stykke 4. Der står
at det er generalforsamlingen, som godkender �

Mette kom med et oplæg om bål/afbrænding i haverne. Hvad er til-
ladt og hvad er IKKE tilladt.

Mette vil udarbejde forslag til hvad man i fællesskab skal vurdere på
når der skal være Havevandring. Havevandringen bliver den???
Det vil blive taget op på GF.
Vi mødes kl 13.00 præcis den 9. April 2021.
VH. Karin

  1. April 2021.