Referat af gerneralforsamling 2013

Referat fra generalforsamlingen 5. maj 2013

Solen skinnede og flaget var hejst. Indkaldelsen var sendt ud sammen med opkrævningen af haveleje.
Forsamlingen besluttede, at formanden skulle være ordstyrer, og at vi ikke behøvede nogen stemmetællere, da vi ikke var så mange. Alle kom til orde og mange ting blev drøftet også i en anden rækkefølge end, det fremgår af dagsorden.

Formandens beretning:

Året er gået hurtigt.

Sidste år besluttede vi at udstykke fællesgrunden, men da der er så mange haver ledige er dette ikke blevet gjort endnu.

Randbeplantningen er blevet beskåret af Kalle, tak for indsatsen!
Det har desværre betydet, at der ligger afklip ved containeren.

Vi har ikke råd til at få det fjernet af den nuværende vognmand. Det koster ca. 4000 bare at få tømt containeren.
Man kan sige at for hver 100,- hver have stiger i kontingent, har vi råd til en containertømning mere.

Som formand har jeg sandsynligvis ikke været synlig nok i det daglige – det skyldes arbejde som selvstændig i det virkelige liv. Til august skal jeg være far, så der bliver nok at se til!

Vi arbejder på at finde en billigere løsning på haveaffaldet og forhåbentlig tager det ikke så længe.

Herunder var en længere debat om haveaffald. Der er problemer med at, fremmede fylder i containeren, og at der desværre kommer andet end haveaffald i den, P.t. ligger der f.eks. plastiksække og en dør!
Man enedes om, at der sættes en skilt op, om at containeren kun er til haveaffald, og at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for flisning af grene.

Budgettet blev godkendt med tilføjelser.
Havelejen sættes op med 100 kr. for de store haver og 50 kr. for de små, hvis det bliver nødvendigt. ( Det afhænger bl. a. af, om det lykkes at få fliset grenaffaldet.)
Der opkræves et depositum på 1000 kr. af nye lejere, som tilbagebetales ved ophør af lejemålet, hvis haven afleveres i rimelig stand.
Under dette punkt blev der også fremsat ønske om, at udhængskabet blev opdateret, og at der bliver gjort noget ved drænrørene i de nederste haver, som har stået under vand.

Der var ingen indkomne forslag.

Under punktet valg blev Jens Galsgaard og Lis Dreyer genvalgt, og der var nyvalg af Marie Louise A1. Kurt Skov C12 blev valgt til revisor.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig, og Finn Larsen D14 blev formand.