Referat fra Bestyrelsesmøde d. 06. 10. 2020.Mødet afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.00

.
Tilstede: Michael, Kim, Sven – Erik, Anne, Mette og Karin.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin
Dagsorden punkter:
1.) Referat fra 01.09. 20 Referatet er godkendt.
2.) Regnskab. Bankkontoen i Danske Bank er åbnet. Der er udstedt Dankort
til Bestyrelsen, som formanden benytter.
Computer er indkøbt til kassereren.
Udgifter er tilmeldt betalingsservice.
Vedr. mindre udgifter kan blåt udgiftsbilag benyttes. Bestyrelsen god-
godkender at der bevilliges gaver i særlige tilfælde.
Kassereren sender brev til medlemmer, som ikke har deltaget på
arbejdsdage men udeblevet. Det drejer sig om 3 havelejere?!
Alle havelejere skal oplyses om ny bank og kontonummer.
3.) Have D 12. Der ligger nu en motiveret ansøgning om overtagelse af ha-
ven, fra havelejerens forældre. Bestyrelsen godkender med forbehold
ansøgningen. Et udvalg på 3 bestyrelsesmedlemmer, vil samtale
med ansøgerne og derefter tage endelig godkendelse.
a.) Det blev besluttet, at der skal nedsættes et UDVALG, som skal
samtale med nye ansøgere til evt havelejere.
b.) PROCEDURE for tildeling af have skal udformes – Anne udarbejder
et forslag, gerne til næste møde.
4.) Lejekontrakten som udløber 31.12. 20.
Kommunalbestyrelsen har godkendt ansøgningen om kontraktfor-
længelse.
Kolonihaveforeningen Blegdammens lejekontrakt med Vordingborg
Kommune er forlænget med 10 år. Den endelig kontrakt er endnu ikke
underskrevet, men det er oplyst, at lejemålet bliver på samme betingel-
ser, som den nuværende.
a.) Når lejekontrakten foreligger, skal der udsendes et oplysningsbrev
til Havelejerne.5.) Fælles arbejdsdag.
Der var stor tilfredshed med dagens arbejde. Der blev på de 3 timer
Udført: Hækklipning – træbeskæring – og et kæmpe flis arbejde på
Kompostpladsen. (Et hold på 3/4 mand gjorde arbejdet færdigt på
nogle timer efter deadline). Bespisningen var populær.
a.) Extra arbejde som skal laves: Plantning af hæk på B 7. Plantning
af hæk på C 8. Det er de 2 nyetablerede haver.
6.) Eventuelt:
Der har været en samtale med en havelejer, som ikke kunne forstå
hvorfor der var sendt skrivelser med advarsler!
Samtalen var positiv og havelejeren har både klippet sin hæk, fældet
piletræet – men skal også fælde Troldpilen!!
Næste Bestyrelsesmøde: TIRSDAG DEN 4. NOVEMBER
KL. 10.00. Mødet som er det sidste møde i år afholdes hos Karin
adr. Langelinie 26. (Hvis du kommer i bil, skal du parkere på pladsen ved
Sejlklubben.
Ref. Kari