Referat af bestyrelsesmøde 01.09.20.Afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.30.


Tilstede: Mette, Anne, Sven-Erik, Karin. Fraværende: Kim, Michael.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden punkter:
1). Referat af Generalforsamlingen den 02.08.20 blev taget til efterretning.
Referatet af bestyrelsesmøde den 04.08.20 godkendt.
2). Regnskabet. Sven-Erik er igang med overtagelsen af regnskabet. Der er
Skiftet bank til Danske Bank. Men endnu ikke åbnet for kontoen.
Bestyrelsesmedlemmerne har alle underskrevet kontoen?!
Ved indbetaling af haveleje eller andre indbetalinger på Havefor-
eningens konto skal indbetaler påføre sit navn og havenummer.
3). Vedr. manglende reaktion fra havelejere.
Pt. er der 2 havelejere, som igen skal kontaktes – Sven-Erik kontakter
den ene. Mette skriver til den anden, det er 2. advarsel, som sendes på
mail!
Tages op på næste BM.
4). Kontakten til kommunen vedr. lejekontrakten.
Der er nu gang i sagen om forlængelse af Kolonihaveforeningens
Lejekontrakt. Ansøgningen er til behandling i Økonomiudvalget – som er
et politisk udvalg, derfra skal sagen behandles på et kommunalbe-
styrelses møde. Vi vil derefter blive orienteret om resultatet!
7). Anne redegør for lokalplanen, som er udgivet i 1998.
Der er ingen planer for området, ingen bebyggelse selvom kolonihaven
ligger i byzone område. Problemer med byudvikling kan bla. være
Skydebanen og Rensningsanlægget.

Computeren skal overdrages fra Mette til Anne.
Hjemmesiden – Anne har lavet aftale med Johnni Buch.
6). Punket udgår, da Kim ikke er tilstede.
5). Fælles Arbejdsdag Lørdag den 12.09.20. kl. 10.00 – 13.00.
Mette laver en skrivelse med tilmelding/antal og evt. afbud. Skrivelsen
Mailes og til dem uden mail bliver den lagt i deres postkasse.Alle møder op i Fælleshuset, hvor de skal tjekkes ind på navn og
havenummer!
Karin tjekker indtjekningen.
Her bliver der lavet arbejdshold efter interesse og formåen.
Der er lejet en Flismaskine, samt en Lift.
Sjakbejdse for områderne:
MICHAEL har ansvar for beskæring af randbeplantningen i A- området.
Skal minimum bruge 5 – 7 personer.
ANNE ansvar for hækklipning på Fællesgrunden.
Brug for mindst 4 – 5 personer.
LARS tager sig af FLISMASKINEN på kompostpladsen KIM er på pladsen
som assistent.
Her skal resten af de fremmødte hjælpe til.
METTE laver maden – og svinger grydeskeen over Karin.
Menuen er kartoffelsalat med pølser og brød. Øl og vand.
Maden serveres kl. 13.00 når arbejdesdagen er slut.
8). Eventuelt.
A) Endnu en have! Det foreslås at der bliver lavet endnu en lille have på
fællesgrunden. Med indgang fra B gangen. Anne måler op. Det skal
fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
B) Haven på C gangen, er blevet halveret.
C) Hæk plantning kan evt udføres som opgave, for udeblivelse på
arbejdsdagen.
D) Mette orientere om plan for ombygning/omplacering på
kompostpladsen.
E) Mette undersøger priser på hækplanter – måske et godt tilbud.
Næste møde er TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2020 kl 11.00 i Mettes have.
Tak for herlige brunch boller � .
Ref. Karin

Referat af bestyrelsesmøde 01.09.20.
Afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.30.