GENERALFORSAMLING 020820 I HAVEFORENINGEN BLEGDAMMEN.

Generalforsamlingen blev afholdt udendørs i fællesområdet. Der var 25 haver
repræsenteret ud af 42 haver.
Dirigent: Edmund. Stemmetæller: Mia og Kurt
Formandens beretning v. Mette.
Se den skriftlige beretning ophængt i “skabet” ved Safirvej.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen.
Lejeaftalen med kommunen (som udløber den 31.12.20) – der er
undersøgelse sat igang og der arbejdes på sagen.
Kompostpladsen som er inddelt til forskellige strørrelse afklip og grene skal
respekteres og overholdes.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Regnskabet og budget 2021 blev fremlagt og gennemgået af Lis.
Revisor havde gennemgået regnskabet og underskrevet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
(Der var ingen ændringsforslag til kontingent eller indmeldelsesgebyr)
Der var ingen indkomne forslag.
Valg.
Mette genopstillede og blev valgt for 2 år.
Sven-Erik opstillede og blev valgt for 2 år.
Michael opstillede og blev valgt for 1 år
Anne opstillede og blev valgt for 1 år.
Kim ikke på valg – på valg om 1 år.
Valg af en suppleant. Her blev det skriftlig afstemning.
Dennis fik 11 stemmer
Karin fik 13 stemmer – valgt for 2 år.
Valg Revisor
Kurt Skov valgt for 2 år
Revisor suppleant
Dennis Rasmussen valgt for 1 år.EVENTUELT.
Venteliste til haveforeningen.
Der er stor interesse for at få en kolonihave, og ventelisten vokser.
Det lægger en form for pres på både havelejere og bestyrelsen.
Bestyrelsen arbejder på at havelejerne SKAL overholde vedtægter og
ordensregler. I sin yderste konsekvens kan det medføre en opsigelse af
havelejeren.
Der blev stillet forslag om, at de havelejere, som havde rigtig meget brug for
hjælp, skulle man tilbyde en hjælpende hånd.
Hjemmesiden blev efterlyst.
Facebook siden blev efterlyst.
General orientering og kommunikation fra bestyrelsen er mangelfuld.
Brug “glasburet” til opsætning af orienteringssedler.
Bytte/loppemarked.
Etablering af interesseudvalg.
Respekt for den grønne genbrugsplads!
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden i løbet af 2 timer.
Referent Karin