Referat fra bestyrelsesmøde den 4. august 2020

Tilstede: Svend-Erik, Kim, Michael, Anne,
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.

 1. Referat fra kaffemødet den 23.07, taget
  til efterretning. Brug af åben ild/gril
  overføres til næste møde.
 2. Ny bestyrelse har konstitueret sig.
  Formand – Mette. Michael blev valgt som
  Næstformand. Kasserer Svend-Erik.
  Anne ønsker ansvaret for
  kommunikationen, Facebook og
  hjemmeside. Kim har ansvar for
  maskinpark udlejningen og
  kompostpladsen. Kim åbner og lukker for
  vandet, samt aflæser forbruget. Karin for
  referater.
 3. Kasserer kontakter Lis for overlevering af
  regnskab samt bilag.
 4. Ny bankforbindelse ønskes i bestyrelsen,
  Danske Bank foretrækkes og kontaktes.5. Brainstormen gav medlemmerne indsigt i
  de visioner som rørte sig hos hinanden.
 5. Mødekalender. Der afholdes
  bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver
  måned kl.11.00 i Mettes hus. Dog er
  mødet den 3. november flyttet til Karins
  bopæl. Mødet er det sidste møde i år.
 6. Eventuelt.
  Under punktet kom mange ideer, forslag.
  Festudvalg Kim og Michael vil gerne
  arrangere en efterårs havefest. Anne
  foreslår der udarbejdes velkomst-
  materiale og at informationsniveauet
  bør hæves markant. At der dannes “plat
  forme” til formidling af diverse ting.
  Det blev omtalt at foreningens kasse-
  beholdning er ret høj – hvorfor og hvad
  skal beløbet bruges til. Mette og Kim
  orientere om hvad der ligger i tankerne.
  Bestyrelsen budgetterer og planlægger.
  Mette spørger om foreningen skal
  ansøge Fanefjordfonden om midler
  til renovering af fælleshuset.
  Vedr. Forsikringer. Ved arbejde i have-
  foreningen er det ens egen ansvar-ogUlykke forsikring man skal benytte.
  Haveforeningen har ingen forsikring.
  Containerdøren skal repareres.
  Næste møde: Tirsdag den 1.9.20 kl 11
  I Mettes have.
  Ref. Karin