Referat fra bestyrelsesmøde d. 3-1/24 på biblioteket

Tilstede: Lis. Susanne, Gitte, Nete, Klas

Info fra formanden:

Mødelokalet på biblioteket er booket til møderne frem til generalforsamlingen.

Stier og haver i foreningen står under vand Værst er det ved D14 og C13. Klas henvender sig til kommunen for at høre om de kan hjælpe med at løse problemet.

Der er konstateret at der er en del skæve hække her og der. Nogle steder skyldes det måske tungt snelag, mens det andre steder nok snarere skyldes manglende vedligehold. Vi kigger nærmere på det når vi kommer lidt tættere på havesæsonen og håber på at få en snak med de medlemmer der har hækproblemer.

Randbeplantningen er flere steder blevet tilsat en del haveaffald og afklip. Nogle af stederne ser det ud til at haveaffaldet kvæler randbeplantningen. Vær opmærksomme på ikke at smide affald andre steder end de anviste.

Have A9 har opsagt sin have fra midt januar. Der er brombær og hyld i hækken. Nete kigger på det i løbet af foråret.

Formalia i forbindelse med opsigelsen er helt i orden.

Det nye mailsystem fungerer. Skal man skrive til bestyrelsen skal man benytte samme mail som hidtil.

Økonomi

På vores månedlige opfølgning af foreningens økonomi kunne vi konstatere at der er flere poster hvor der ikke er blevet brugt penge i løbet af året. For overskuelighedens skyld bliver et par af posterne derfor fjernet fra regnearket.

Der bliver udarbejdet årsregnskab, som bestyrelsen så kan gennemgå på næste møde.

Vedtægter

Der var et forslag om at en husstand kunne have mere end en have.
Udgangspunktet for forslaget var at man på den måde kunne udleje ledige haver og få dem vedligeholdt.

Klas undersøger lovligheden.

Hvis forslaget bliver aktuelt, kræver det en vedtægtsændring.

Der blev også talt om lånehaver.

Der er hele tiden bevægelse i ventelisten. Der er 3 ledige haver og 4 der kommer og kigger på dem i den nærmeste fremtid.

Vedligeholdelse af ledige haver

Hvis de ledige haver ikke bliver lejet ud, vil det være en god ide, om der blev oprettet små arbejdsgrupper som vil slå lidt græs og klippe lidt hæk, så de ledige haver ikke gror helt til.

D2

D2 bliver ryddet. Det er en længere proces og der vil derfor blive lukket af for grunden i 2 – 3 måneder.

I forbindelse med rydningen af pladsen bliver hestemøget og haveaffaldet fra
B11 også fjernet.

Nu hvor det ikke er muligt at komme af med affaldet på D2 kan det måske inspirere til selvkompostering. For at hjælpe dette på vej er vi ved at anskaffe kompostbeholdere fra blandt andet Affald Plus.

Som det ser ud lige nu, er der gratis kompostbeholdere til de første der beder om det. Læg en seddel med navn og havenummer i postkassen ved fælleshuset.

Der mangler stadig klarhed over en langsigtet løsning for D2.

Input fra mødet:

  • Små affaldsbeholdere omkranset af pænt græs.
  • Fliser
  • Plads til større grene som egner sig til flis
  • Kun åbent et par gange om året med tilsyn.

Personsager

Der er et par sager der skal følges op på. Det gør Lis, Nete og Sanne.

Evt.

Alle skriver input til bestyrelsens årsberetning så vi har noget at gå videre
med på næste møde.

Datoer:

  • Havevandring søndag d. 26/5 klokken 10
  • opfølgning på havevandring d. 23/6 fra klokken 10.
  • Arbejdsdag søndag d. 9/6.