Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. november 2020

Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. november 2020.
Mødet afholdt hos Karin kl.10.00 – 13.00. Tilstede: Mette – Michael – SvenErik – Karin. Afbud: Kim – Anne.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden punkter:
1.) Referatet fra 6. okt. 2020 – Godkendt med skønshedsfejl.
2.) Regnskab. Regning fra vebmarster betales med kr. 2.437,00.
3.) Forslag vedr. procedure ang.: Samtaler med nye havelejere.
Tildeling af haver. Deltagere fra bestyrelsen. Er ikke udarbejdet endnu.
4.) Orientering fra formanden: Mette har skrevet et brev til Havelejerne, med
Oplysning om lejekontrakten med Vordingborg kommune er forlænget i
ti år. På samme betingelser som den nuværende kontrakt. Der er ud-
arbejdet et tillæg til den nuværende kontrakt, som er underskrevet af
Formanden Mette og Kassereren Sven – Erik.
I brevet er ny bank og kolonihavens konto oplyst.
Skrivelse vedr. kontingent opkrævning, samt vigtige datoer for 2021,
Udsendes først efter årsskiftet.
Endnu en skrivelse: De havelejere, som ikke deltog på arbejdsdagen i
september, men ønskede anden arbejdsopgave, er nu indkaldt til hæk
plantning lørdag den 14. november 2020 fra kl. 10.00 – 13.00. De får
bespisning bestående af smørrebrød m.m. Bestyrelsen deltager også i
plantningen.
Mette har kontaktet en havelejer, som graver den rande som hækplant-
erne skal placeres i.
5.) Havelejere diverse: Den seneste haveudlejning blev klaret med et tele-
fonopkald og en snak – bestyrelsen mente ikke der var grund til at ind-
kalde de nye lejere til samtale.
C8 – har fået 8 dage til rydning af plantekasser mm. Haveforeningen
overtager de ting, som ikke er ryddet.
6.) Eventuelt:
Der er fortsat store problemer med foreningens hjemmeside.
Mette arbejder på at finde en løsning.

Facebook siden skal også kigges efter i sømmene.
Michael og Mette ser på problemstillingen!?
Haveforeningens logo, bør være på de skrivelser og breve, som bliver
udsendt fra haveforeningen. Der bør laves en skabelon, som der kan
skrives i. Mette og Michael laver en skabelon!?
Der lukkes for vandet den 15.11.20.
Venlig hilsen Karin.