Referat fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kolonihaveforeningen Blegdammen afholdt d. 7. maj 2023

Michael åbner generalforsamlingen

Ad. 1
Eva bliver valgt som ordstyrer og overtager herfra.
Nete bliver valgt som referent.
Karina og Kurt bliver valgt som stemmetællere.

Ad. 2
Michael fremlægger årsberetningen:
Det har undervejs i løbet af året været nødvendigt at fylde op i bestyrelsen, da der har været forfald. Det er derfor, det var nødvendigt med extraordinær generalforsamling.

Der er et voksende antal medlemmer der ikke kommer til arbejdsdagen og som så påtager sig de anviste praktiske opgaver.

Det har været rart at der har været nogle der har påtaget sig frivilligt arbejde.

Bestyrelsen har udarbejdet skabeloner på forskellige områder så dele af arbejdet kan glide
nemmere.

Spørgsmål til beretningen:
Er der nogen forklaring på den store udskiftning i bestyrelsen?
Ja, de der melder sig, gør det fordi de bliver presset til det og ikke fordi de brænder for det.

Der savnes referater fra flere møder – hvorfor?
Klas overtager hjemmesiden så det kan komme på plads.

Hvad indebærer det at sidde i bestyrelsen?
Bestyrelsen mødes en gang hver måned i sæsonen og 1-2 gange i vinterperioden.

Årsberetningen herefter godkendt.

Ad 3
Anette fremlægger årsregnskabet.
Der har i perioden været 3 kasserere.

Årets resultat viser et beskedent overskud.

Ud over de faste udgifter har der især været brugt penge på at etablere et køkken i fælleshuset.

Der har også været brugt mere end budgetteret på forplejning og på ”overvågningskameraer”.

Under diverse står et samlet beløb. De reelle omkostninger på enkeltdele burde have været
udspecificeret.

Regnskabet bliver godkendt.

Budget 2023
Ud over faste udgifter er der afsat 20000 kr. til renovering af fælleshuset.

Der er også afsat forholdsvis mange penge til fortæring, hvilket ledte snakken hen på
sommerfesten, hvor der ikke kom så mange som der var tilmeldt.

Der var forslag om at søge fonde til hjælp til renovering da 20000 nok er urealistisk lavt sat.

Forslaget kom ikke til afstemning men bestyrelsen kan arbejde videre med det.

Der var forslag om at tildele bestyrelsen et beskedent beløb til kaffe m.v.

Forslaget kom ikke til afstemning men bestyrelsen kan arbejde videre med det.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6, Ad. 7 og Ad. 9
Umiddelbart inden valget blev generalforsamlingen orienteret om, at en gruppe havde talt
sammen og mente at de ville kunne samarbejde og som stadig havde gejsten i forhold til bestyrelsesarbejde- og som derfor ville stille op.

Valgresultat
Ny formand Sanne (1 år)
Ny kasserer Gitte (2 år)
Bestyrelsesmedlem Lis (2 år)
Bestyrelsesmedlem Nete (1 år)
Suppleant til bestyrelsen Karina (2 år)

Den nye bestyrelse er hermed:
Sanne, Gitte, Klas, Lis, Nete

Ad. 8.
Pauline er valgt som revisorsuppleant.

Ad. 10
Der var 5 indkomne forslag.

Forslag 1.
Et evt. gebyr skal være omkostningsbestemt, derfor blev forslaget trukket.

Forslag 2.
Den nye bestyrelse skal arbejde på en klar ventelisteprocedure, hvor det tydeligt fremgår, hvilke muligheder man har for at få en anden have hvis man allerede har en. Det skal også klargøres hvordan man kan undgå at ryge af ventelisten hvis man ikke har en have allerede.
Forslaget kom ikke til afstemning.

Forslag 3.
Forslaget blev vedtaget.
Det blev samtidig henstillet til den nye bestyrelse at bede alle om at opsætte en form for
postkasser.

Forslag 4 og 5 udgik da vi lejer grundene og derfor ikke kan sælge dem.

Ad. 11
Der mangler grus på stien ved D14. Det har der gjort alt for længe.

En rendegraver har lavet ravage over for B 14. Fliser og sti ska genoprettes.

Selv om det har været dejligt med hestemøg som gødning, skal vi ikke forvente at der kommer
mere.

Der opfordres til at der følges op på nyhedsbreve.

Bestyrelsen bør arbejde på at få en ordstyrer udefra.

Vildtkameraet tager billeder når nogen går forbi. De bliver jævnligt tjekket.

Snak om D2. Der er en del arbejde med stedet, som yderligere bliver vanskeliggjort af at der bliver smidt andet end haveaffald på pladsen.