Kategoriarkiv: Referater

image_pdfimage_print

Bestyrelsesmøde d. 14/7-2021

Mødet startet kl. 10.00

Tilstede: Michael, Kim, Mette, Karin, Gitte

Afbud: Svend-Erik

Punkt 1: Regler for udsmidning af have.

Debat om håndhævelse af ordensregler.

Bestyrelsen har besluttet at :

Ordensreglementet skal overholdes. Misvedligeholdelse medfører opsigelse.

1. advarsel afsendes pr. anbefalet brev.

14 dage senere afsendes 2. advarsel pr. anbefalet brev.

14 dage senere afsendes opsigelsen pr. anbefalet brev med afståelse efter 8 dage.

Hvis havelejeren har problemer med at overholde tidsfristerne kan man bede om et møde med bestyrelsen.

Dette tilføjes som punkt 8 i Ordensreglementet.

Punkt 2: Andet brev til havelejer.

Vi sender et anbefalet brev om mislige holdelse af Ordensreglementet jævnfør ovenstående.

Punkt 3: Samtale med Havelejer, Kim tager en samtale med denne havelejer.

Punkt 4: Muldtoilet.

Gitte udarbejder et oplæg til havelejerne så De kan tage stilling til at deltage i brug og rengøring af muld toilettet.

Punkt 5. Evt:

Bestyrelsen har talt om et opfølgnings brev til folk på ventelisten, fordi der kun er plads til 10 på ventelisten.

Bestyrelsen taler om problematikken, hvor nogle havelejere opsiger en have der ikke var vedligeholdt. Det er sin sag at videregive en have der skal ryddes for gammelt affald etc.

Mødet afsluttet kl. 11.57

Referat af Bestyrelsesmøde 1/6-2021

1: referat fra 11/5-21 blev godkendt.

2: Havevandring, se vedlagte bilag. Vi går rundt sammen,

Hækken klippet 150 cm høj undtaget mod tilkørselsvej hvor den er 180 cm.

græsset slået, behøver ikke at være nyklippet men det skal kunne ses at det bliver klippet.

Forbudte træer, hyld, pil og poppel.

Bålplads, fast underlag, mindst fem meter til huset, bålfadet max. 80 cm.

Haveaffald: haveaffald skal være samlet i afgrænsede bunker , haven skal give indtryk af at være passet.

Arbejdsdag d. 19/6-2021: Opgaver , se referat af d. 11/5- 2021

Nogle havelejere har opgaver der klares flere gange i løbet af sommeren. Vi laver en skriftlig aftale om hvornår og hvor ofte opgaven skal løses. Ca. 6 timers arbejde om året. Dette istedet for at deltage på arbejdsdagene.

Presenning

Svend Erik køber ind til at dække kompost beholderen til, skruer til kompostbeholder, kalk, træ til chikaner i små indgange.

Fælleshaven, Mette styrer holdet der.

Kompostpladsen : Kim og Michael styrer holdet der.

Randbeplantning klippes ind ved A14 – C14

Vi køber smørrebrød til voksne og Sofie bager pølsehorn til børnene, og kage til Alle

Muldtoilet;

Vi beder medlemmer om en tilkendegivelse, om de er interesseret i at benytte et fælles muldtoilet og dermed indgå i at renholde det.

Derefter vurderer vi om der er grund til at søge fonde om tilskud til udførelsen eller om vi skal droppe projectet.

EVT.

Redigering af Google siden, Svend Erik har set på siden, Michael retter den til.

Facebook fællesskabet: Mette vil kommunikere beskeder ud via fællesskabet.

Vi forsætter med at kommunikere via hjemmesiden.

Ventelisten: Vi udsender hvert år en forespørgsel om der stadig er interesse for at stå på listen. Der kan max stå 10 på listen.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 11. MAJ 2021.

Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Tilstede: Michael – Kim – Sven Erik – Gitte – Mette og Karin.
Dagsorden:
1.) Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen fortsætter med samme ansvarsfordeling, som det foregående år
dermed bevares kontinuitet.
Mette Formand. – Overordnet ansvar for kolonihaveforeningen, ro og orden,
dagsordner samt indkaldelser til møder.
Michael Næstformand – Træder ind som supp. hvis Mette er fraværende.
Hovedansvarlig for Hjemmesiden (som der snart kan arbejdes i).
Sven-Erik Kasserer. Hovedansvarlig for foreningens økonomi – udarbejder
regnskaber og budgetter. Opkræver haveleje (kontingent), inddrive restancer.
Kontrol med mailadresser og telefon nr. til medlemmerne.
Kim Bestyrelsesmedlem – praktisk orienteret, containerpladsen og
containeren, udlån af “maskinparken”, vedligeholdelse af maskinerne.
Gitte Bestyrelsesmedlem – Velkommen!! Gitte overtager mødereferaterne
som for fremtiden vil blive skrevet på pc’en under mødet.
Gitte er praktisk orienteret og vil gerne forberede mødeaktiviteter.
Karin Suppleant – indkaldes hvis der er forfald i bestyrelsen. Suppleanten
kan deltage i møderne med taleret ikke stemmeret, ved forfald har den både
tale og stemmeret.
Karin takker hermed af som aktiv i bestyrelsen.
2.) Hængepartier og praktisk arbejde.
Hjemmesiden.
Michael er ansvarlig for hjemmesiden. J.G. Er igang med at udarbejde en
pixibog, som vil være et arbejdsredskab til brugerne, som har eller får
adgang til siden. Der er ved at blive ryddet op på siden, så den kan startes
på punkt nul.
Michael efterlyser – hvad skal der være på hjemmesiden? Hvad skal sidenIndeholde?
Hjemmesiden skal indeholde alt om og af kolonihaveforeningen.
Chikaner.
De 3 chikaner skal etableres på efterårets arbejdsdag lørdag den 18.
september.
Kim udarbejder arbejdstegninger og materialeliste.
Kompostpladsen.
Der skal laves et nyt kompost rum. Det bliver etableret på den første
arbejdsdag lørdag den 19. juni.
Det store rum på pladsen skal have kalk og dækkes til med presenning.
Gitte indhenter tilbud på brugt/brugte presenninger.
Containeren skal have rejsning/tag Kim har etableret en arbejdsgruppe.
Arbejdet udføres snarest.
Muldtoilet m. solceller.
GF af 2019 fik bestyrelsen mandat til at gå videre med projektet.
Mette har modtaget en mail fra kommunen om, at der skal søges skriftligt.
Men hvem skal den stiles til!?
Gitte vil skaffe materialer på diverse solcelle/muldtoiletter.
Karin lave udkast til ansøgning.
Mette undersøge hvem der skal modtage ansøgningen.
Udvalg nedsat på generalforsamlingen af 11. Maj 2021.
Sommerfestudvalg: Mia, Dennis, Kim, Michael og Walther.
Vedtægtsudvalg: Michael, Harald, Nete og Karin.
Containeren.
En arbejdsgruppe bestående af: Kim, Harald, Michael, Karina, Dennis og
Torben! – vil lægge tag m. rejsning på containeren.Eventuelt.
Lørdag den 12. juni er der havevandring!!!
Det er ikke klart og tydeligt defineret hvad der skal vurderes og kigges efter,
eller påtales i de enkelte haver!
Hvad er havevandrings reglerne?
Hvordan forholder hvert enkelt bestyrelsesmedlem sig til det nye begreb
“vilde” haver.
Hvad er en “vild have” for dig?
Mette bad hvert enkelt medlem af bestyrelsen, lave et skriftligt oplæg!
(Spørgsmålet blev ikke taget op på generalforsamlingen, det blev tværtimod
anfægtet, at vedtægterne ikke bliver overholdt).
Hvordan får man tilbudt og tildelt en kolonihave i vores kolonihaveforening.
Der er ingen klare og tydelig regler for hvordan man kan få en kolonihave
enten med/eller uden hus i foreningen.
Vedtægterne for vores forening.
På sidste bestyrelsesmøde var der stor uenighed om, hvad og hvilke
vedtægter der er gældende – er der flere sæt vedtægter??
Næste møde tirsdag den 1. Juni 2021 kl. 10.00.
Referent Karin

Generalforsamling i Haveforeningen Blegdammen den 9. Maj 2021.


22 haver var repræsenteret.
Formanden bød velkommen –
Valg af dirigent: Edmund. Valg af stemmetæller: Kurt Skov og Mia.
Formandens beretning.
Her blev nævnt, at året som er gået, kun har varet 8 måneder pga.
COVID-19.
Lejekontrakten med Vordingborg kommune er forlænget med 10 år på
uændrede vilkår, indtil 31.12.2030.
Venteliste til haveleje – der er d.d. 10 personer på ventelisten.
Muld/solcelle toilet. Vi har en ansøgning hos kommunen om tilladelse til
opsætning af muldtoilet i haveforeningen.
Havevandring i år bliver den 12.06.21 mellem kl. 10.00 – 13.00. Der skal være
fri adgang til din have.
Kompostpladsen – sorter’ og læg nu haveaffaldet i de rigtige rum. Der er
opsat sedler med vejledning til de rette rum. (Hvis vi ikke kan/vil overholde
de anviste regler. Kan konsekvensen blive, at pladsen lukker og man selv
skal bortskaffe sit haveaffald.)
Afbrændingsforbud – der må under ingen omstændigheder afbrændes
AFFALD eller HAVEAFFALD i haverne.
Det er tilladt at bruge havegrill. Men grillen skal være placeret på et fast
underlag af fliser eller lign.
På max 80 cm. i diameter er det tilladt at have et bålfad eller bålplads.
Bålplads og eller bålfad skal placeres i et stenbelagt bålsted.
Der må kun anvendes trækul eller rent brænde. Sikkerheds reglerne skal
overholdes. Brandreglerne er opsat i fælleshuset og i “Kassen” ved Safirvej.
Hvis du er skyld i ILDLØS hæfter du personligt for udgiften til brandvæsnet.
Udgiften er dd. Kr. 8000,00. Og du vil blive opsagt fra din have omgående.
DEBAT/ SPØRGSMÅL.Underlag til grill.
Kompostpladsen.
Havegange – grus eller græs.
Vedtægterne bliver ikke overholdt – forslag om vedtægtsændringer – udvalg.
Ukrudts bekæmpelse – vande med brændenælde opløsning.
FORMANDENS BERETNING VEDTAGET.
REGNSKAB 2020.
Kassereren fremlagde og gennemgik de enkelte udgiftsposter for regnskabet
2020.
Revisoren har modtaget bilag og regnskab. Revisor har godkendt og
påskrevet regnskabet.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
BUDGETFORSLAG 2022.
Bestyrelsen foreslår havelejen stiger til kroner 1.200,00 årlig leje for store
haver. For små haver til kroner 650,00 årlig leje.
Indmeldesgebyr hæves til kroner 500.
Kasserer gennemgik de enkelte poster, og begrundede stigningen af
budgettet.
Det klargøres, at budgettet nødvendigvis ikke skal bruges helt – hvis det ikke
er nødvendigt.
DEBAT/SPØRGSMÅL.
Hjemmesiden og gebyr.
Konsulent arbejder på oprydning og udarbejder en pixibog manual.
Vedligeholdelse af vækster.
Havegange.
Benzin udgifts stigning.
Muldtoilettet skabte en del debat – hvis det godkendes kommunalt, søges
fonde. – usikkerhed om det var endeligt besluttet.
På GENERALFORSAMLINGEN 26. MAJ 2019 fik Bestyrelsen mandat til at gå
videre med toiletsagen!
BUDGETTET FOR 2022 VEDTAGET.VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år.
På valg var Michael Nielsen – Kim Andersen – Anne Basida.
Michael Nielsen modtog genvalg.
Kim Andersen modtog genvalg
Anne Basida ønskede ikke genvalg.
Michael og Kim genvalgt
Nyt bestyrelsesmedlem blev Gitte Geer.
Bestyrelsen består nu af følgende:
Mette Mathiesen C10
Sven-Erik Kirchhof B1
Michael Nielsen D8
Kim Andersen C9
Gitte Geer D6
Karin Rasmussen C12 supp
Kurt Skov B14b revisor
Dennis Rasmussen B5 revisor supp.
EVENTUELT:
Træ højde – hvor høje træer må man have?
Hvornår skal forslag være Bestyrelsen i hænde? 1.APRIL.
Hvor søges der penge? Bla. Fanefjordfonden.
Der blev nedsat følgende udvalg og arbejdsgruppe:
Containeren skal have tagkonstruktion. Arbejdsgruppen består af følgende:
Kim, Michael, Harald, Dennis og Torben.
Sommerfestudvalg består af følgende: Mia, Kim, Harald, Irene, Dennis og
Walther.
Vedtægtsudvalg består af følgende: Michael, Harald, Nete og Karin.
Dirigent og Formanden takker af. Referat: Kari

Referat af Bestyrelsesmøde den 27. april 2021.Mødet blev afholdt i Mettes have C10. Mødestart 10.00 slut 12.45.


Tilstede: Mette, Michael, Kim, Sven-Erik og Karin.
Afbud: Anne.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin
Dagsorden:
1.) Regnskab og Budget.
Regnskabet for 2020 blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Regn-
skabet og budget fremsendes til Revisor.
Der er skabt klarhed over det, før omtalte underskud – årsagen er indkøb
af computer nr. 2.
Forslag til budgettet 2021 fremlagt og godkendt. Der skal yderlig
udarbejdes et budgetforslag for 2022.
2.) Generalforsamling søndag den 9. april 2021.
Her opstod en længere debat.
Konklusion: Mette byder vel-
kommen.
Edmund foreslås som ordstyrer.
Mette fremlægger bestyrelsens beretning.
Sven-Erik fremlægger regnskabet og forslag til budget.
Revisor Skov – kommentere regnskabet.
Vedr. budgettet./ skal bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse
og indmeldelsesgebyr forhøjelse fremlægges!
Forslag lyder:
Indmeldesgebyr hæves til kr. 500,00.
Haveleje hæves til: for store haver kr. 1.200,00
for små haver kr. 650,00.

Valg:
Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år. Michael ønsker at gen-
opstille, Kim ønsker at genopstille. Anne ønsker ikke genopstilling.
En af de nye havelejere ønsker at opstille. Praktisk arbejde på dagen:
Der indkøbes vand/øl.
Generalforsamlingen foregår udendørs, deltagerne henter selv stole i
fælleshuset, samt sætter stole tilbage igen.
I tilfælde af vejrlig – afholdes mødet i fælleshuset.
Alle havelejere skal “Indtjekkes” (Karin) Hvis oplysninger på lejerne
mangler, kan indtjekningen benyttes til oplysninger.
Trykning af materialer til medlemmerne bla. regnskab m.m.
Stemmesedler – flipover ark – tyk tuch – medlemsliste -osv.
3.) Venteliste.
I følge kolonihaveloven skal ventelister føres og fremvises offentlig.
Der må kun opføres ansøgerens navn, samt priotering.
Listen ophænges i “Kassen” ved hovedindgangen!?
Der er pt. 10 personer på ventelisten.
4.) Årsberetningen arbejdes der på.
5.) Hjemmesiden er nu ved at være helt klar efter konsulenten J.G. Har
arbejdet med og på den. I løbet af kort tid vil den ansvarlige kunne arbej-
de på den. Nuværende ansvarlig er Michael. Konsulenten vil udarbejde
“Pixi bog” som vil være en hjælp til betjening af hjemmesiden.
6.) Evt.
Vedr. diverse stigninger i kontingent mm. Læs lige § 3 stykke 4. Der står
at det er generalforsamlingen, som godkender �

Mette kom med et oplæg om bål/afbrænding i haverne. Hvad er til-
ladt og hvad er IKKE tilladt.

Mette vil udarbejde forslag til hvad man i fællesskab skal vurdere på
når der skal være Havevandring. Havevandringen bliver den???
Det vil blive taget op på GF.
Vi mødes kl 13.00 præcis den 9. April 2021.
VH. Karin

 1. April 2021.

Referat af Bestyrelsesmøde d. 6. april 2021 Mødet blev afholdt hos Formanden Mødestart 10.00 slut 12.25


Tilstede: Mette, Michael, Kim, Sven-Erik, Anne, Karin.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden:
1.) Referatet fra d. 8. marts 2021 godkendt.
2.) Regnskabet og budgettet for 2020 blev fremlagt. Af uforklarlig årsag
Stemmer det ikke helt. Der er et underskud på kr. 4.482,58.
Budgetforslag for 2021 er under udarbejdelse.
3.) Hjemmesiden var atter til længere diskussion. Endnu engang vil
En ekspert kontaktes for at få en afklaring på problemerne!
Facebook siden var også til debat – den nuværende side er en
“Fællesskabs side”. Der oprettes en “Lukket side kun for med-
lemmer i Haveforeningen”.
4.) Bom – chikane. De foreslåede chikaner kan vi selv lave. Men først
til efteråret.
5.) Havehold – mangel på samme.
Der var flere indlæg, bla. om hæk højde/bredde. Biodiversitet mm.
Mette vil udsende et forslag til bestyrelsesmedlemmerne.

6.) Eventuelt:

Kompostpladsbyggeri udsættes til fælles arbejdsdag d.19. Juni 21.
Vindmøller afvises i kolonihaverne. Men der anbefales solceller.
Der orienteres om at Vordingborg kommune ikke tillader vindmøller.
Havevandringen bliver i løbet af juni – Havelejerne orienteres på
Generalforsamlingen.
Besøg i de andre kolonihaver i kommunen, vil vi gennemføre i juni. NÆSTE MØDE:
TIRSDAG DEN 27. APRIL KL: 10.00 – EVT I FÆLLESHUSET!
Dagsorden :
GENERALFORSAMLING og organisering af den!

Hilsen Karin
07.04.2

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. marts 2021.


Mødedeltagere: Michael, Sven-Erik, Kim, Mette og Karin.
Afbud: Anne.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden:
1.) Referat fra 3. november 2020 godkendt.
2.) Hjemmesiden. – Ligger stadig underdrejet.
Der er opstået problemer med adgangskoden. Sven-Erik kontakter World
Press. Mette orientere om, at Anne midlertidig ikke er på hjemmesiden, men
Anne vil koncentrerer sig om Facebook siden.
Det er sandsynligt at vi skal have professionel hjælp for at få tjek på
hjemmesiden. Emnet tages igen op på næste møde.
3.) Manglende betaling af haveleje. – Manglende havehold.
Betaling af haveleje skal betales 1. Marts.
Derefter: 1. Rykker 14. Marts.

 1. Rykker 1. April.
 2. Rykker, er en opsigelse pr. 8. April.
  Rykkerne afsendes anbefalet og der er rykkergebyr a’ 100,00 Kr. pr. rykker.
  Pt. mangler 8 haver at betale. Sven-Erik arbejder på sagen.
  Vedr. havehold eller mangel på samme. Skal vi diskuterer emnet på et
  bestyrelsesmøde meget hurtigt. Hvad vil det sige at holde sin have, tolkning
  af forskellige opfattelser.
  4.) Bom og Chikaner.
  Bestyrelsen blev enige om, at der skal opsættes en kraftig SKOVBOM ved
  indkørslen fra Safirvej. At der laves Chikane bom ved Nymarksvej og en
  chikane bom ved C gangen mod Skydebanevej.
  Der er ikke aftalt hvornår det skal laves. Skal op på et nyt møde.
  5.) Etablering af en ny KOMPOSTBEHOLDER på D2.
  Enighed om at lave en ny kompostbeholder, som skal være noget smallere
  end den nuværende.
  Den nuværende beholder er fyldt op og skal tildækkes med presenning,
  samt kalk.
  Der skal skrives/opslås til Havelejerne, at Bestyrelsen har brug for deres
  hjælp til etableringen LØRDAG DEN 17. APRIL.6.) Punket udgår.
  7.) Eventuelt.
  Vedr. Bi stader. Mette har været i kontakt med Vordingborgs kommunes
  Projekt Bistader, vi er skrevet på venteliste, men i år når vi ikke at kunne
  Komme i betragtning.
  Kim vil prøve, at kontakte en Bi mand i Langebæk.
  Vedr. Husvindmøller. Sven-Erik er blevet kontaktet af en havelejer vedr. en
  hus vindmølle. Der bør laves en “Nabo høring”, da møllen vil larme. Det
  anbefales at etablere solceller istedet. Bestyrelsen har ikke vedtaget noget,
  men bør tage emnet op, inden der opstår problemer.
  Bestyrelsesmøder fortsætter med af afholdes den første tirsdag i hver
  måned kl. 10.00 i Mettes have eller fælleshuset.
  NÆSTE MØDE ER TIRSDAG DEN 6. APRIL 2021.
  VH. Karin
  13.03.2

Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. november 2020

Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. november 2020.
Mødet afholdt hos Karin kl.10.00 – 13.00. Tilstede: Mette – Michael – SvenErik – Karin. Afbud: Kim – Anne.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden punkter:
1.) Referatet fra 6. okt. 2020 – Godkendt med skønshedsfejl.
2.) Regnskab. Regning fra vebmarster betales med kr. 2.437,00.
3.) Forslag vedr. procedure ang.: Samtaler med nye havelejere.
Tildeling af haver. Deltagere fra bestyrelsen. Er ikke udarbejdet endnu.
4.) Orientering fra formanden: Mette har skrevet et brev til Havelejerne, med
Oplysning om lejekontrakten med Vordingborg kommune er forlænget i
ti år. På samme betingelser som den nuværende kontrakt. Der er ud-
arbejdet et tillæg til den nuværende kontrakt, som er underskrevet af
Formanden Mette og Kassereren Sven – Erik.
I brevet er ny bank og kolonihavens konto oplyst.
Skrivelse vedr. kontingent opkrævning, samt vigtige datoer for 2021,
Udsendes først efter årsskiftet.
Endnu en skrivelse: De havelejere, som ikke deltog på arbejdsdagen i
september, men ønskede anden arbejdsopgave, er nu indkaldt til hæk
plantning lørdag den 14. november 2020 fra kl. 10.00 – 13.00. De får
bespisning bestående af smørrebrød m.m. Bestyrelsen deltager også i
plantningen.
Mette har kontaktet en havelejer, som graver den rande som hækplant-
erne skal placeres i.
5.) Havelejere diverse: Den seneste haveudlejning blev klaret med et tele-
fonopkald og en snak – bestyrelsen mente ikke der var grund til at ind-
kalde de nye lejere til samtale.
C8 – har fået 8 dage til rydning af plantekasser mm. Haveforeningen
overtager de ting, som ikke er ryddet.
6.) Eventuelt:
Der er fortsat store problemer med foreningens hjemmeside.
Mette arbejder på at finde en løsning.

Facebook siden skal også kigges efter i sømmene.
Michael og Mette ser på problemstillingen!?
Haveforeningens logo, bør være på de skrivelser og breve, som bliver
udsendt fra haveforeningen. Der bør laves en skabelon, som der kan
skrives i. Mette og Michael laver en skabelon!?
Der lukkes for vandet den 15.11.20.
Venlig hilsen Karin.

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 06. 10. 2020.Mødet afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.00

.
Tilstede: Michael, Kim, Sven – Erik, Anne, Mette og Karin.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin
Dagsorden punkter:
1.) Referat fra 01.09. 20 Referatet er godkendt.
2.) Regnskab. Bankkontoen i Danske Bank er åbnet. Der er udstedt Dankort
til Bestyrelsen, som formanden benytter.
Computer er indkøbt til kassereren.
Udgifter er tilmeldt betalingsservice.
Vedr. mindre udgifter kan blåt udgiftsbilag benyttes. Bestyrelsen god-
godkender at der bevilliges gaver i særlige tilfælde.
Kassereren sender brev til medlemmer, som ikke har deltaget på
arbejdsdage men udeblevet. Det drejer sig om 3 havelejere?!
Alle havelejere skal oplyses om ny bank og kontonummer.
3.) Have D 12. Der ligger nu en motiveret ansøgning om overtagelse af ha-
ven, fra havelejerens forældre. Bestyrelsen godkender med forbehold
ansøgningen. Et udvalg på 3 bestyrelsesmedlemmer, vil samtale
med ansøgerne og derefter tage endelig godkendelse.
a.) Det blev besluttet, at der skal nedsættes et UDVALG, som skal
samtale med nye ansøgere til evt havelejere.
b.) PROCEDURE for tildeling af have skal udformes – Anne udarbejder
et forslag, gerne til næste møde.
4.) Lejekontrakten som udløber 31.12. 20.
Kommunalbestyrelsen har godkendt ansøgningen om kontraktfor-
længelse.
Kolonihaveforeningen Blegdammens lejekontrakt med Vordingborg
Kommune er forlænget med 10 år. Den endelig kontrakt er endnu ikke
underskrevet, men det er oplyst, at lejemålet bliver på samme betingel-
ser, som den nuværende.
a.) Når lejekontrakten foreligger, skal der udsendes et oplysningsbrev
til Havelejerne.5.) Fælles arbejdsdag.
Der var stor tilfredshed med dagens arbejde. Der blev på de 3 timer
Udført: Hækklipning – træbeskæring – og et kæmpe flis arbejde på
Kompostpladsen. (Et hold på 3/4 mand gjorde arbejdet færdigt på
nogle timer efter deadline). Bespisningen var populær.
a.) Extra arbejde som skal laves: Plantning af hæk på B 7. Plantning
af hæk på C 8. Det er de 2 nyetablerede haver.
6.) Eventuelt:
Der har været en samtale med en havelejer, som ikke kunne forstå
hvorfor der var sendt skrivelser med advarsler!
Samtalen var positiv og havelejeren har både klippet sin hæk, fældet
piletræet – men skal også fælde Troldpilen!!
Næste Bestyrelsesmøde: TIRSDAG DEN 4. NOVEMBER
KL. 10.00. Mødet som er det sidste møde i år afholdes hos Karin
adr. Langelinie 26. (Hvis du kommer i bil, skal du parkere på pladsen ved
Sejlklubben.
Ref. Kari

Referat af bestyrelsesmøde 01.09.20.Afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.30.


Tilstede: Mette, Anne, Sven-Erik, Karin. Fraværende: Kim, Michael.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden punkter:
1). Referat af Generalforsamlingen den 02.08.20 blev taget til efterretning.
Referatet af bestyrelsesmøde den 04.08.20 godkendt.
2). Regnskabet. Sven-Erik er igang med overtagelsen af regnskabet. Der er
Skiftet bank til Danske Bank. Men endnu ikke åbnet for kontoen.
Bestyrelsesmedlemmerne har alle underskrevet kontoen?!
Ved indbetaling af haveleje eller andre indbetalinger på Havefor-
eningens konto skal indbetaler påføre sit navn og havenummer.
3). Vedr. manglende reaktion fra havelejere.
Pt. er der 2 havelejere, som igen skal kontaktes – Sven-Erik kontakter
den ene. Mette skriver til den anden, det er 2. advarsel, som sendes på
mail!
Tages op på næste BM.
4). Kontakten til kommunen vedr. lejekontrakten.
Der er nu gang i sagen om forlængelse af Kolonihaveforeningens
Lejekontrakt. Ansøgningen er til behandling i Økonomiudvalget – som er
et politisk udvalg, derfra skal sagen behandles på et kommunalbe-
styrelses møde. Vi vil derefter blive orienteret om resultatet!
7). Anne redegør for lokalplanen, som er udgivet i 1998.
Der er ingen planer for området, ingen bebyggelse selvom kolonihaven
ligger i byzone område. Problemer med byudvikling kan bla. være
Skydebanen og Rensningsanlægget.

Computeren skal overdrages fra Mette til Anne.
Hjemmesiden – Anne har lavet aftale med Johnni Buch.
6). Punket udgår, da Kim ikke er tilstede.
5). Fælles Arbejdsdag Lørdag den 12.09.20. kl. 10.00 – 13.00.
Mette laver en skrivelse med tilmelding/antal og evt. afbud. Skrivelsen
Mailes og til dem uden mail bliver den lagt i deres postkasse.Alle møder op i Fælleshuset, hvor de skal tjekkes ind på navn og
havenummer!
Karin tjekker indtjekningen.
Her bliver der lavet arbejdshold efter interesse og formåen.
Der er lejet en Flismaskine, samt en Lift.
Sjakbejdse for områderne:
MICHAEL har ansvar for beskæring af randbeplantningen i A- området.
Skal minimum bruge 5 – 7 personer.
ANNE ansvar for hækklipning på Fællesgrunden.
Brug for mindst 4 – 5 personer.
LARS tager sig af FLISMASKINEN på kompostpladsen KIM er på pladsen
som assistent.
Her skal resten af de fremmødte hjælpe til.
METTE laver maden – og svinger grydeskeen over Karin.
Menuen er kartoffelsalat med pølser og brød. Øl og vand.
Maden serveres kl. 13.00 når arbejdesdagen er slut.
8). Eventuelt.
A) Endnu en have! Det foreslås at der bliver lavet endnu en lille have på
fællesgrunden. Med indgang fra B gangen. Anne måler op. Det skal
fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
B) Haven på C gangen, er blevet halveret.
C) Hæk plantning kan evt udføres som opgave, for udeblivelse på
arbejdsdagen.
D) Mette orientere om plan for ombygning/omplacering på
kompostpladsen.
E) Mette undersøger priser på hækplanter – måske et godt tilbud.
Næste møde er TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2020 kl 11.00 i Mettes have.
Tak for herlige brunch boller � .
Ref. Karin

Referat af bestyrelsesmøde 01.09.20.
Afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.30.