Kategoriarkiv: Referater

image_pdfimage_print

Referat af bestyrelsesmøde 01.09.20.Afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.30.


Tilstede: Mette, Anne, Sven-Erik, Karin. Fraværende: Kim, Michael.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden punkter:
1). Referat af Generalforsamlingen den 02.08.20 blev taget til efterretning.
Referatet af bestyrelsesmøde den 04.08.20 godkendt.
2). Regnskabet. Sven-Erik er igang med overtagelsen af regnskabet. Der er
Skiftet bank til Danske Bank. Men endnu ikke åbnet for kontoen.
Bestyrelsesmedlemmerne har alle underskrevet kontoen?!
Ved indbetaling af haveleje eller andre indbetalinger på Havefor-
eningens konto skal indbetaler påføre sit navn og havenummer.
3). Vedr. manglende reaktion fra havelejere.
Pt. er der 2 havelejere, som igen skal kontaktes – Sven-Erik kontakter
den ene. Mette skriver til den anden, det er 2. advarsel, som sendes på
mail!
Tages op på næste BM.
4). Kontakten til kommunen vedr. lejekontrakten.
Der er nu gang i sagen om forlængelse af Kolonihaveforeningens
Lejekontrakt. Ansøgningen er til behandling i Økonomiudvalget – som er
et politisk udvalg, derfra skal sagen behandles på et kommunalbe-
styrelses møde. Vi vil derefter blive orienteret om resultatet!
7). Anne redegør for lokalplanen, som er udgivet i 1998.
Der er ingen planer for området, ingen bebyggelse selvom kolonihaven
ligger i byzone område. Problemer med byudvikling kan bla. være
Skydebanen og Rensningsanlægget.

Computeren skal overdrages fra Mette til Anne.
Hjemmesiden – Anne har lavet aftale med Johnni Buch.
6). Punket udgår, da Kim ikke er tilstede.
5). Fælles Arbejdsdag Lørdag den 12.09.20. kl. 10.00 – 13.00.
Mette laver en skrivelse med tilmelding/antal og evt. afbud. Skrivelsen
Mailes og til dem uden mail bliver den lagt i deres postkasse.Alle møder op i Fælleshuset, hvor de skal tjekkes ind på navn og
havenummer!
Karin tjekker indtjekningen.
Her bliver der lavet arbejdshold efter interesse og formåen.
Der er lejet en Flismaskine, samt en Lift.
Sjakbejdse for områderne:
MICHAEL har ansvar for beskæring af randbeplantningen i A- området.
Skal minimum bruge 5 – 7 personer.
ANNE ansvar for hækklipning på Fællesgrunden.
Brug for mindst 4 – 5 personer.
LARS tager sig af FLISMASKINEN på kompostpladsen KIM er på pladsen
som assistent.
Her skal resten af de fremmødte hjælpe til.
METTE laver maden – og svinger grydeskeen over Karin.
Menuen er kartoffelsalat med pølser og brød. Øl og vand.
Maden serveres kl. 13.00 når arbejdesdagen er slut.
8). Eventuelt.
A) Endnu en have! Det foreslås at der bliver lavet endnu en lille have på
fællesgrunden. Med indgang fra B gangen. Anne måler op. Det skal
fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
B) Haven på C gangen, er blevet halveret.
C) Hæk plantning kan evt udføres som opgave, for udeblivelse på
arbejdsdagen.
D) Mette orientere om plan for ombygning/omplacering på
kompostpladsen.
E) Mette undersøger priser på hækplanter – måske et godt tilbud.
Næste møde er TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2020 kl 11.00 i Mettes have.
Tak for herlige brunch boller � .
Ref. Karin

Referat af bestyrelsesmøde 01.09.20.
Afholdt i Mettes have kl. 11.00 – 13.30.

GENERALFORSAMLING 020820 I HAVEFORENINGEN BLEGDAMMEN.

Generalforsamlingen blev afholdt udendørs i fællesområdet. Der var 25 haver
repræsenteret ud af 42 haver.
Dirigent: Edmund. Stemmetæller: Mia og Kurt
Formandens beretning v. Mette.
Se den skriftlige beretning ophængt i “skabet” ved Safirvej.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen.
Lejeaftalen med kommunen (som udløber den 31.12.20) – der er
undersøgelse sat igang og der arbejdes på sagen.
Kompostpladsen som er inddelt til forskellige strørrelse afklip og grene skal
respekteres og overholdes.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Regnskabet og budget 2021 blev fremlagt og gennemgået af Lis.
Revisor havde gennemgået regnskabet og underskrevet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
(Der var ingen ændringsforslag til kontingent eller indmeldelsesgebyr)
Der var ingen indkomne forslag.
Valg.
Mette genopstillede og blev valgt for 2 år.
Sven-Erik opstillede og blev valgt for 2 år.
Michael opstillede og blev valgt for 1 år
Anne opstillede og blev valgt for 1 år.
Kim ikke på valg – på valg om 1 år.
Valg af en suppleant. Her blev det skriftlig afstemning.
Dennis fik 11 stemmer
Karin fik 13 stemmer – valgt for 2 år.
Valg Revisor
Kurt Skov valgt for 2 år
Revisor suppleant
Dennis Rasmussen valgt for 1 år.EVENTUELT.
Venteliste til haveforeningen.
Der er stor interesse for at få en kolonihave, og ventelisten vokser.
Det lægger en form for pres på både havelejere og bestyrelsen.
Bestyrelsen arbejder på at havelejerne SKAL overholde vedtægter og
ordensregler. I sin yderste konsekvens kan det medføre en opsigelse af
havelejeren.
Der blev stillet forslag om, at de havelejere, som havde rigtig meget brug for
hjælp, skulle man tilbyde en hjælpende hånd.
Hjemmesiden blev efterlyst.
Facebook siden blev efterlyst.
General orientering og kommunikation fra bestyrelsen er mangelfuld.
Brug “glasburet” til opsætning af orienteringssedler.
Bytte/loppemarked.
Etablering af interesseudvalg.
Respekt for den grønne genbrugsplads!
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden i løbet af 2 timer.
Referent Karin

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. august 2020

Tilstede: Svend-Erik, Kim, Michael, Anne,
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.

 1. Referat fra kaffemødet den 23.07, taget
  til efterretning. Brug af åben ild/gril
  overføres til næste møde.
 2. Ny bestyrelse har konstitueret sig.
  Formand – Mette. Michael blev valgt som
  Næstformand. Kasserer Svend-Erik.
  Anne ønsker ansvaret for
  kommunikationen, Facebook og
  hjemmeside. Kim har ansvar for
  maskinpark udlejningen og
  kompostpladsen. Kim åbner og lukker for
  vandet, samt aflæser forbruget. Karin for
  referater.
 3. Kasserer kontakter Lis for overlevering af
  regnskab samt bilag.
 4. Ny bankforbindelse ønskes i bestyrelsen,
  Danske Bank foretrækkes og kontaktes.5. Brainstormen gav medlemmerne indsigt i
  de visioner som rørte sig hos hinanden.
 5. Mødekalender. Der afholdes
  bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver
  måned kl.11.00 i Mettes hus. Dog er
  mødet den 3. november flyttet til Karins
  bopæl. Mødet er det sidste møde i år.
 6. Eventuelt.
  Under punktet kom mange ideer, forslag.
  Festudvalg Kim og Michael vil gerne
  arrangere en efterårs havefest. Anne
  foreslår der udarbejdes velkomst-
  materiale og at informationsniveauet
  bør hæves markant. At der dannes “plat
  forme” til formidling af diverse ting.
  Det blev omtalt at foreningens kasse-
  beholdning er ret høj – hvorfor og hvad
  skal beløbet bruges til. Mette og Kim
  orientere om hvad der ligger i tankerne.
  Bestyrelsen budgetterer og planlægger.
  Mette spørger om foreningen skal
  ansøge Fanefjordfonden om midler
  til renovering af fælleshuset.
  Vedr. Forsikringer. Ved arbejde i have-
  foreningen er det ens egen ansvar-ogUlykke forsikring man skal benytte.
  Haveforeningen har ingen forsikring.
  Containerdøren skal repareres.
  Næste møde: Tirsdag den 1.9.20 kl 11
  I Mettes have.
  Ref. Karin

Generalforsamling 29/5 2016

Der afholdtes generalforsamling søndag d. 29/5 kl 14:00 i fælleshuset.

1. Formanden bød velkommen og foreslog herefter B13 Per Lundkvist som dirigent. Der var ingen modkandidater til posten som dirigent og dette blev vedtaget. Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Beretning fra formanden om bestyrelsens arbejde

Vi har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder og haft 2 fælles arbejdsdage.

Arbejdsdagene havde ikke helt den tilslutning, vi oplevede det foregående år. Vi manglede især mænd og maskiner, så nogle af de større projekter måtte vi udsætte, men vi fik da slået græs og klippet hække på fællesarealerne.

Vi har flere gange haft planer om at rydde D2. Vi fik ryddet grunden for affald, som blev kørt bort, og så kom vi ikke videre. Projektet virker noget uoverskueligt. Vi har forsøgt at indhente tilbud , og herigennem betale os fra det, men vi har ikke indtil nu fundet nogen, der vil påtage sig opgaven. Hvis grunden bliver ryddet, mener vi, det vil være lettere at leje den ud.

P.t. har vi kun 2 ledige haver. Det er jo dejligt, da ledige haver gror til og kan genere naboerne og i øvrigt heller ikke ser særlig kønt ud.

Vedligeholdelse af fællesarealerne kræver en indsats mere end 2 gange på en sommer. Heldigvis er der nogle frivillige, som i løbet af sæsonen går ind og slår græs og skuffer gange, men der er nogle områder, der ikke bliver holdt, så vi kunne godt bruge nogle flere som frivilligt påtager sig at vedligeholde et område.

Man behøver ikke spørge nogen. Man kan bare gå ind og slå græs, klippe hæk, eller hvad der nu trænger til.

Oprindeligt var det meningen, at alle skulle holde fællesgangen ud for deres have og holde ukrudtet væk. Det skal man for så vidt stadig, men nogle steder er det ikke længere muligt at skuffe ukrudtet væk. Når man ikke kan det, må man i stedet slå det med en plæneklipper. Så får vi nogle steder græsrabatter i stedet for grusgange, men det kan også være pænt.

I september måned havde vi besøg fra kommunen. Jeg viste dem rundt i vores haveforening. De var mest interesserede i adgangsvejene. Det handler om, at redningskøretøjer skal kunne finde vej.

Der skal være et nummer ude ved vejen. Vores adresse er Safirvej nr 2. Der skal være oversigtskort  i udhængsskabet, der skal være bogstav på gangene og numre på havelågerne.

Vi mangler nummer ude ved vejen og et bogstav ved A-gangen, og der er mange der mangler nummer på deres have. Så jeg må endnu engang opfordre til, at man får nummer på havelågen.

I den forbindelse må jeg også minde om, at man ikke må parkere på gangene. Det vil også hindre redningskøretøjer i at kunne komme frem.

På sidst bestyrelsesmøde trak Ditte sig fra bestyrelsen, da hun er i færd med at afhænde sin have. Mette, som er suppleant trådte ind i stedet for, så det er Mette, som er på valg og ikke Ditte.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde, og en stor tak til dem, som i løbet af sommeren gør en indsats på vores fællesarealer.

Stege d. 27. maj 2016                                                                   Lis Dreyer

3. Regnskab

Regnskabet for 2015 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

pdfRegnskab haveforeningen 2015-revideret

Generalforsamlingen undrede sig over den store post på Vordingborg Forsyning og det kom frem at visse haver benytter vand i helt uhørt grad. Dette vil der blive fulgt op på fra bestyrelsen af.

4. Budget

Budget for 2016 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver uændret på henholdsvis 900/500 for haver og 150 i gebyr.

pdfBudget 2016

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

C10 Mette Mathiasen og B18 Erik Bjerre modtog begge genvalg til bestyrelsen.

C12 Karin Rasmussen modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen.

A14 Bengt Rastén modtog genvalg som revisor.

7. Eventuelt

Næste fælles arbejdsdag er søndag d. 5/6 kl 10-15. Der har tidligere været opslag i udhængsskabet og fælleshuset at det skulle være 5/5, men dette har været en fejl.

Alle opfordres til at møde op og medbringe hvad de måtte have af motoriserede redskaber og trailere. Arbejdsdagen vil være koncentreret omkring randbeplantningen der skal klippes og bortkøres.

Dirigenten kunne herefter konstatere at der ikke var mere til punktet eventuelt og meldte generalforsamlingen for værende afsluttet i god ro og orden.

Bestyrelsesmøde 23/5 2016

Formanden havde indkaldt til bestyrelsesmøde mandag den 23/5 2016 kl 20.

Tilstede var: Karin, Ditte, Lis og Jens.

Dagsorden var:

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget
 2. Ændring i bestyrelsen
 3. Generalforsamling
 4. Næste bestyrelsesmøde
 5. Evt

 

Referat:

 1. Bestyrelsen har godkendt regnskab og budget. Regnskabet bliver nu sendt til foreningens revisor for endelig godkendelse.
 2. Ditte har valgt at  udtræde af bestyrelsen da hun overdrager sin have din anden side. Mette træder derfor ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem automatisk.
 3. Bestyrelsen opfordres til at medbringe en kande kaffe til generalforsamlingen.
 4. Næste bestyrelsesmøde bliver umiddelbart efter generalforsamlingen
 5. Der var ikke noget under eventuelt.

 

Tak for fremmøde.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling søndag d. 29. maj 2016 kl. 14.00 i fælleshuset.

Dagsorden er som følger.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Godkendelse af budget
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (genvalg kan finde sted)
  1. På lige år: Vælges to bestyrelsesmedlemmer
   På valg er B12 Ditte Sigersted og B18 Erik Bjerre
  2. På lige år vælges 1 bestyrelsessuppleant
  3. Valg af 2 revisorer vælges forskudt hvert år.
 7.  Eventuelt (emner under dette punkt kan ikke nedsættes til afstemning)
  1. Fælles arbejdsdage (søndag d. 5/6 og lørdag d. 27/8)

Vel mødt!

Bestyrelsesmøde 28/1 2016

Formanden havde indkaldt til bestyrelsesmøde torsdag den 28/1 2016 kl 19.

Tilstede var: Karin, Ditte, Sanne, Lis og Jens.

 

Dagsorden var:

 1. Dato for generalforsamling 2016
 2. Ledige haver
 3. Forslag til arbejdslørdage
 4. Krav om synlige havenumre
 5. Evt

 

Referat:

 1. Generalforsamling for 2016 bliver søndag d. 29/5 kl 14 i fælleshuset. Dagsorden følger.
 2. P.t. er haverne A5, D2 og D10 ledige.
 3. Arbejdslørdage bliver lørdag d. 11/6 kl 10-15 og lørdag d. 27/8 kl 10-15. Indkaldelse og program følger.
 4. Kommunen har fremsat krav om synlige havenumre. Dette bedes alle haver få bragt i orden. Kopi af brev bliver vedlagt opkrævningerne.
 5. Der var ikke noget under eventuelt.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson for 2016.

Bestyrelsesmøde 9/9 2015

Bestyrelsesmøde 9/9 2015

Fremmødte Lis, Karin, Erik og Jens

Agenda.

 1. Evaluering af fælles arbejdsdag.
 2. Tomme grunde / status på udlejning
 3. Evt
 1. Af uransagelige årsager blev arbejdslørdagen afholdt en uge for tidligt i forhold til det tidligere annoncerede. Deraf var fremmødet ikke videre stort. Bestyrelsen vil i fremtiden bestræbe sig på at afstemme og koordinere.
 2. Indhente tilbud på fræsning af D2, således den kan fræses inden udlejning. Ellers er A5 og D2 ledige NU. D10 er ledig fra 1/1 2016. Alternativt kan man dele D2 i to små haver.
 3. Næste års første arbejdslørdag vil blive annonceret sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.