Referat af generalforsamling 2012

Generalforsamling Haveforeningen Blegdammen 1928
Lørdag d. 26-05-2012 kl. 14.00 i fælleshuset
Referat
Blot syv medlemmer var mødt op til årets generalforsamling i Haveforeningen Blegdammen 1928 i år. Efter kort samtale besluttedes det af de fremmødte, at gennemføre arrangementet.
Til referent valgtes Ann Hyldtoft. Grundet det ringe antal fremmødte valgtes ingen dirigent. Formandens beretningen påbegyndtes af Ann Hyldtoft. Hun bad dog Jens Galsgaard overtage straks, da han i foråret fik overdraget formandsposten.
J.G. Gennemgik havesæsonen 2012 jf. beretning kan læses på www.blegdammen1928.dk. Det altoverskyggende emne i beretning var dog det faktum, at foreningens egenkapital lige så stille forsvinder, i takt med at udgifterne stiger. Derved er en stigning i den årlige haveleje uundgåelig og et forslag om en stigning med 50 kroner årligt for små haver og 100 kroner for store blev fremsat til
senere afstemning.
I samme forbindelse foreslog formanden i beretningen, med bestyrelsens opbakning, at grundet det meget begrænsede brug af fælleshuset og den tilhørende store grund, at grunden udstykkes til 2-3 små haver til udlejning. Dette vil både øge foreningens indtægter, da det er forholdsvis nemt at leje haverne ud – blot C7 er ledig pt. – men det vil også betyde, at bestyrelsens arbejde med at sørge for klipning af den meget store hæk omkring fælleshuset samt slåning af den store græsplæne ved huset minimeres betragteligt. Fælleshuset består på en lille smal grund.
Bestyrelsen har desuden vedtaget at udarbejde en fast procedure for, hvorledes man fremover skal håndtere sager om misligholdte haver mht. varsling og opsigelse. Denne procedure udarbejdes ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Regnskab for 2011 blev fremlagt af kasseren og godkendt. Fremlæggelsen kunne kun bekræfte, at foreningens økonomi kun kan hænge sammen, såfremt en stigning af lejen effektueres.
Kasseren påpegede, at en medvirkende årsag til de økonomiske problemer 2012 er, at man ved gennemgang af regnskabet for 2011 opdagede, at der ikke var opkrævet leje fra kommunen for 2011. Dette er nu indregnet i budget for 2012 med dobbelt lejeopkrævning.
Budget for 2012 blev godkendt og lejestigning med virkning fra 2013 på kr. 50 for små haver og kr.
100 for store haver blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Kasseren udtaler i øvrigt at målet for næste år er, samtidig at udsende godkendt regnskab, girokort/opkrævning af leje og indkaldelse til generalforsamling. Alle medlemmer som har email, vil modtage ovenstående pr. email og den resterende del pr. post.
Punkt 6 på dagsordenen vedr. opsplitning af fællesgrund til 2 små haver blev enstemmigt vedtaget.
Alle medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt. Til bestyrelsessuppleant valgtes Lis Jensen. Helge Jensen blev genvalgt som revisor.
Under punkt 10. Evt. blev diskuteret hvad vi skal stille op med defekt havetraktor, fræser og nu også plæneklipper. Det blev aftalt at Jens Galsgaard vil prøve at få Kostervejens Haveservice til at tage ovenstående defekte havemaskiner i bytte for en brugt og fuldt funktionsdygtig plæneklipper.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Konstituerende Bestyrelsesmøde
Jens Galsgaard valgtes til formand.
Lissa Hollænder valgtes til kasser.
Dato for Generalforsamling 2013 blev fastsat til 25-05-2013 kl. 14.00.
Dato for næste bestyrelsesmøde bliver 09-06-2012. Eneste punkt på dagsordenen er udarbejdelse
af varslingsprocedure ved misligholdte haver.
Der vil desuden blive foretaget havevandring.
Referent
Ann Hyldtoft